Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Заместник кметове - ТУК 

Кметски наместници - ТУК

Секретар на Община - ТУК

Дирекция ФСДПИОПД - ТУК

Дирекция АООСИД - ТУК + ТУК + ТУК 

Дирекция УТИСПП - ТУК + ТУК + ТУК + ТУК

Директори на детски градини - ТУК

Звено "Вътрешен одит" - ТУК

Управител на Домашен социален патронаж - ТУК

Управител на Дневен център за стари хора - ТУК

Главен архитект - ТУК

 

 

 

Сградата на община Братя Даскалови се намира в с. Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" № 55. Състои от 2 корпуса с общо 42 стаи. Единия корпус е на 2 етажа, а другия – 4 етажен. В сградата на общината на партер (1 етаж) се помещават: полицейски участък Братя Даскалови, служба "Местни данъци и такси" и Центъра за услуги и информация.

 За нуждите на своята работа на всеки служител е осигурена компютърна конфигурация, принтери и копирни машини, необходими за изпълнение на служебните задължения.

 Всички компютри са свързани в локална мрежа и разполагат с достъп до интернет, като за деловодната дейност се използва програмния продукт “Архимед”. 

 Община Братя Даскалови обхваща 23 населени места. В 10 от тях са назначени кметски наместници, в 12 има избрани кметове. Общинският център се намира в село Братя Даскалови.

 За контакти с Общинска Администрация и населените места ТУК!