Декларация по чл. 23 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Братя Даскалови за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.

Декларация по чл.21 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Братя Даскалови, за определяне размерът на таксата според количеството на битовите отпадъци.

Декларацията може да получите и на място в Служба "Местни данъци и такси" намиращ се в сградата на общинска администрация Братя Даскалови, партерен етаж.