Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Заявление за преместване - ТУК!

1.    Правно основание за предоставянето на административната услуга/ издаването на индивидуалния административен акт/

а/ Закон за предучилищното и училищно образование- чл. 72

б/ Наредба за предучилищното образование- чл.36

      2.      Орган, който предоставя административната услуга/ издава индивидуалния административен акт/

а/ Директорът на ДГ „Детелина”

      3.      Процедура по предоставяне на административната услуга/ издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи/

а/ За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина, извършващо задължително предучилищно образование, не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължително по ЗПУО обучение.

      4.      Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

Услугата не се предоставя по електронен път.

      5.      Срок на действие на документа:

Безсрочен.

      6.      Такси или цени:

Не се дължат

      7.      Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката    

      8.      Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд.

      9.      Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

     10  Начини на получаване на резултата от услугата

       Лично от родител/ настойник/