Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

                                         ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                    за произвеждане на избори за народни представители

                                           на 4 април 2021 г.

Може да прочетете - ТУК!

 

З А П О В Е Д 

№ РД - 082/17.02.2021 г. 

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Изборния кодекс, чл. 28, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, във връзка с Указ № 9/14.01.2021 г., обн. в ДВ, бр. 5/19.01.2021 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г. 

УТВЪРЖДАВАМ:   

Номерация на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия на изборите за Народно събрание на 04 април 2021 г., както следва: 

Ø  № 270400026 

Ø  № 270400027, 

в случай, че Районна избирателна комисия /РИК/ Стара Загора назначи подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/, при наличие на условията по чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс и за избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето. 

Заповедта да се обяви на интернет страницата на Община Братя Даскалови и да се изпрати на Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване” – Стара Загора, на РИК Стара Загора и на Областна администрация Стара Загора. 

Настоящата заповед може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред областния управител, който се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мануела Делчева – Секретар на Община Братя Даскалови.

 

инж. ИВАН ТАНЕВ: ….…/п/….……

Кмет на Община Братя Даскалови

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 В изпълнение на чл. 91, ал. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс /ИК/ и Решение № 2062-НС/16.02.2021 г. на ЦИК Ви каня за участие в провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните  избирателни комисии /СИК/ на територията на община Братя Даскалови за произвеждане на изборите за Народно събрание на 04 април 2021 г.

Консултациите ще се проведат на 22.02.2021 г. /понеделник/ от 10.00 часа в стая 26 на втория етаж в сградата на Община Братя Даскалови.

Цялата покана и необходимите документи може да прочетете - ТУК!

 

З А П О В Е Д

 

№ РД - 056/04.02.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Изборния кодекс във връзка с Указ № 9/14.01.2021 г., обн. в ДВ, бр. 5/19.01.2021 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г.

 

ОБРАЗУВАМ:

 

 СЛЕДНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ – 25 /двадесет и пет/ на брой на територията на община Братя Даскалови за произвеждането на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г. и утвърждавам тяхната номерация, обхват и адрес, съгласно приложения № 1 и № 2, които са неразделна част от настоящата заповед.

  Заповедта да се обяви на интернет страницата на Община Братя Даскалови и да се изпрати на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” чрез ТЗ ГРАО – Стара Загора и на Районната избирателна комисия.

  Настоящата заповед може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред областния управител, който се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично.

  Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мануела Димитрова Делчева – Секретар на Община Братя Даскалови.

 

Цялата заповед може да прочетете - ТУК!