Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

ДО:

ПП ГЕРБ

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

ПП „ВОЛЯ“ 

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ
 
 

П О К А Н А

За провеждане на консултации за определяне състава  на Общинската избирателна комисия /ОИК/ за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври  2019 година в Община Братя Даскалови

   

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 75, ал. 1 от Изборния кодекс /ИК/ и в изпълнение на Решение № 600-МИ/09.08.2019 г. на  Централната избирателна комисия, Ви каня за участие в провеждането на консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия /ОИК/ в община Братя Даскалови за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.

Консултациите ще се проведат на 16.08.2019 г. /петък/ от 09.30 часа в стая 26 на втория етаж в сградата на Община Братя Даскалови.

За консултациите е необходимо да представите:

1. Писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 16.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);

5. Предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 1, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

6. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1). МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК!

            Представените документи остават като неразделна част от протокола за проведените консултации и се представят в ЦИК, заедно с предложението на Кмета на Общината.

Настоящата Покана да се постави на информационното табло на Община Братя Даскалови и да се публикува на интернет страницата на Общината.

 

С уважение, /п/

ИВАН ТАНЕВ

Кмет на Община Братя Даскалови