Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане на поземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на УПИ IV-665, кв.95 по плана на с.Гранит, общ.Братя Даскалови с цел водовземане - "самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели и водоснабдяване за други цели" - ТУК

В деловодството на общината е входирано инвестиционно предложение до РИОСВ за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Изграждане на бензиностанция, тир-паркинг и мотел в имот 53624.34.11 в землището на с.Опълченец, общ.Братя Даскалови. Инвестиционното предложение е от Ганди Галеб Абуслид

Повече информация в общинска администрация Братя Даскалови, ст.14, ет.2 с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55.

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

В деловодството на общината е входирано инвестиционно предложение до РИОСВ за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Обект за преработка на сурово мляко/малка мандра/ и овцеферма” в УПИ VIII-678, кв.7 с. Гранит, общ. Братя Даскалови. Инвестиционното предложение е от "Законов 44" ООД и Стоян Янков

Повече информация в общинска администрация Братя Даскалови, ст.14, ет.2 с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55.

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

Във връзка с обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони (ОСВ) за инвестиционно предложение: "Рехабилитация на железопътна линия Пловдив - Бургас, Фаза 2" проведено в общините: Пловдив, Марица, Раковски, Родопи, Братя Даскалови, Чирпан, Стара Загора, Нова Загора, Сливен, Ямбол, Тунджа, Стралджа, Карнобат, Айтос, Бургас и Камено публикуваме СТАНОВИЩЕ на ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура"

СТАНОВИЩЕ - ТУК