До населението на Община Братя Даскалови

Уведомяваме Ви, че Община Братя Даскалови има следното инвестиционно предложение:
„Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в село Партизанин, община Братя Даскалови”.

Общата цел, към която изпълнението на настоящото инвестиционно предложение се стреми е създаване на благоприятна среда за живот. Рехабилитация на обществени зелени площи, площад и пешеходни направления в село Партизанин.

Проектът запазва площадното пространство , но същевременно визуално го отделя от прилежащите подходи към частни имоти, рамкирайки го с цветни лехи. Така се постига и обособяване на спокойна зона с пейки пред сграда на здравната служба. Предвижда се подмяна на площадната настилка с унипаваж в цвят, изграждане на тротоарна настилка и улични бордюри със скосяване за инвалиди в контактната зона. Пред външните стълби на здравната служба ще се изградят тактилни ивици за внимание. Чрез цветовото решение на настилката се акцентира и обединяват пространствата между сградите на читалището, здравната служба и кметството. Проектът  предвижда подмяна на износената и остаряла настилка с унипаваж в цвят и градински бордюри. Чрез цветовото решение на растера на настилката допълнително се подчертава обемния акцент-паметник в площадното пространство и подхода към входа на читалището. Пред външните стълби и рампата на читалището се предвижда полагане на тактилни ивици за внимание спрямо  Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Каменната настилка около монумента ще бъде почистена и префугирана. Ще бъде подменена тротоарната настилка и уличните бордюри и изпълнени скосявания за инвалиди в контактните зони.
   В парковата композиция се предвижда корекция на профилите на алеите, с цел степенуване на ширината им и постигане на правилна геометрия, както и  подмяна на асфалтовата настилка с унипаваж, с оглед на по-добрите му естетически и екологически качества, по-лесна и нетрудоемка подръжка (подмяна на част от паветата) и цена по-ниска от тази за поставянето на асфалтова настилка с малка ширина. Всички дървесни видове се запазват.    

Местоположение на инвестиционното предложение: В с.Партизанин, общ. Братя Даскалови - УПИ XIII - за здравна служба, магазин и площад в кв. 17 и УПИ XII - за читалище, паметник и парк в кв. 16.

До населението на Община Братя Даскалови

 

         Уведомяваме Ви, че Община Братя Даскалови има следното инвестиционно предложение:
„Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в УПИ VII-474 - за парк и УПИ VIII-475 - за читалище в кв. 36, село Опълченец, община Братя Даскалови”.

     Конкретната цел е подобряване на физическата и екологическа среда на местните центрове, чрез благоустрояване на част от зелените площи, площадни и пешеходни пространства и направления в селата. Общата цел, към която изпълнението на настоящото инвестиционно предложение се стреми е създаване на благоприятна среда за живот. Рехабилитация на обществени зелени площи, площад и пешеходни направления в село Опълченец.

      Проектът запазва площадното пространство , но същевременно физически и визуално го отделя от прилежащата улица и тупик /които не са обект на настоящата разработка/, рамкирайки го с цветни лехи и масивни пейки. Така се постига и обособяване на спокойна зона за разполагане на реконструираната детска площадка за деца от 3 до 12 год. Самата детска площадка е с ниска цветна ограда с два входа , с масивна пейка, с две кошчета за боклук и информационна табела, според изискванията на Наредба №1 от 2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
      Предвижда се подмяна на площадната настилка с унипаваж в цвят, изграждане на тротоарна настилка и улични бордюри със скосяване за инвалиди в контактната зона. Пред външните стълби и рампата на читалището ще се изградят тактилни ивици за внимание. Предлага се нестандартно цветово решение на растера на унипаважа.
       В северната част на парка ще бъде оформена съществуващата алейна мрежа с ширина на алеите 3м. с един подход от улицата . Централният подход към парка от кметството към читалището на селото се запазва като се оформят съществуващите две успоредни алеи по 2,8м и се реконструират съществуващите цветни лехи.  В южната част на парка част от алеите отпадат и пешеходния поток се поема от алея(3м) към улицата и алея(3м) от сградата на здравната служба на селото. Предвижда цялостна подмяна на съществуващата асфалтова настилка в парка с унипаваж, с оглед на по-добрите му естетически и екологически качества, по-лесна и нетрудоемка подръжка (подмяна на част от паветата) и цена по-ниска от тази за поставянето на асфалтова настилка с малка ширина. Със цветовото оформяне на настилката ще бъде акцентирано върху централния подход към парка и двата му тематични къта /единият с подход към паметника, а другия с игри на дама/ в настилката. Каменната настилка около монумента ще бъде почистена и префугирана. Ще бъде подменена тротоарната настилка и уличните бордюри и изпълнени скосявания за инвалиди. Ще бъдат монтирани пейки и кошчета за боклук. Всички дървесни видове се запазват.

Съгласно чл.62, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува публично съобщения за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62, ал. 1 от Закона за водите).

В деловодството на Община Братя Даскалови е постъпило съобщение за публично обявяване, което публикуваме:

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води за обект: "Бъдеща ферма за патици", попадащ в имот № 025019, местност "Кара кория", в землището на с.Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

Съгласно чл.62, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува публично съобщения за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62, ал. 1 от Закона за водите).

В деловодството на Община Братя Даскалови са постъпили две съобщения, които публикуваме:

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води за обект: "Животновъден обект за отглеждане на водоплаващи птици", попадащ в УПИ VI-665, кв. 95 по ПРЗ на с.Гранит

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води за обект: "Ферма за патици", попадащ в УПИ IV-665, кв. 95 по ПРЗ на с.Гранит