В общинска администрация Братя Даскалови постъпи писмо от Национална електрическа компания - ЕАД, Предприятие "Трафоелектроинвест" относно Процедура за определяне обхвата, съдържанието и формата на доклада за ОВОС на инвестиционно предложение: "Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст Бургас 400 kV до п/ст "Марица изток" 400 kV и Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст Пловдив 400 kV до п/ст "Марица изток" 400 kV". От разгледаната приложена документация към писмото констатирахме, че инвестиционното предложение засяга Община Братя Даскалови при реализирането на Участък 1, Вариант 1, като трасето ще премине през землищата на с.Опълченец, с.Мирово, с.Оризово, с.Плодовитово.

Подробна информация за инвестиционното предложение може да получите в общинска администрация Братя Даскалови, етаж 2, стая 18 всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.45 ч., както и на интернет страницата на Община Братя Даскалови на адрес: www.bratia-daskalovi.com.

С писмото от НЕК ЕАД може да се запознаете - ТУК.

СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ОТ "ТОПАЛОВ МТД" ЕООД С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ЗА "ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА ПО РЕТОРТЕН СПОСОБ, КОЯТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА НА ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО НАХОДЯЩ СЕ В УПИ II-278, КВ. 47 ПО ПЛАНА НА С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ.


Община Братя Даскалови уведомява гражданите за постъпило инвестиционно намерение: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА ПО РЕТОРТЕН СПОСОБ, КОЯТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА НА ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО НАХОДЯЩ СЕ В УПИ II-278, КВ. 47 ПО ПЛАНА НА С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ с възложител „Топалов МТД" ЕООД, с.Братя Даскалови, със седалище и адрес на управление: с.Братя Даскалови, ул. "Драва" № 2.


Подробна информация за инвестиционното намерение може да получите в общинска администрация Братя Даскалови, етаж 2, стая 18 всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.45 ч., както и на интернет страницата на Община Братя Даскалови на адрес: www.bratia-daskalovi.com.
Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в срок до 19.03.2013 г. вкл. в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55.

Уведомление за инвестиционно намерение

Съгласно чл.15 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми обявяваме Решение № СЗ-1-ЕО/2013 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.

 Пълният текст на Решението може да прочетете ТУК.

СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 25 000 БРОЯ ПАТИЦИ-МЮЛАРИ В ИМОТ № 025019 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ОРИЗОВО
 
Община Братя Даскалови уведомява гражданите за постъпило инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма за отглеждане на 25 000 броя патици-мюлари в имот № 025019 в землището на с. Оризово, общ.Братя Даскалови с възложител „ХЕРОН” ЕООД гр. Раковски, ул.Оборище № 25.
Подробна информация за инвестиционното предложение може да получите в кметство с. Оризово и общинска администрация Братя Даскалови, етаж 2, стая 18 всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.45 ч., както и на интернет страницата на Община Братя Даскалови на адрес: www.bratia-daskalovi.com.
Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в срок до 19.02.2013 г. вкл. в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55.

05.02.2013 г.                                                                                                    ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Информация за инвестиционното предложение: 1 - 2