В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Изграждане на ферма за кокошки-носачки" с местонахождение: Урегулиран поземлен имот с номер V-318 в квартал 48, по плана на с. Съединение, намиращо се в бившия СТОПАНСКИ ДВОР на селото, община БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" Възложител: "Агро Инфра" ООД, гр.София, ЕИК 204240518.

Повече информация може да получите от "Агро Инфра" ООД или в ст.14 в сградата на общинска администрация Братя Даскалови. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

Повече информация - ТУК

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Изграждане на ферма за кокошки-носачки с прилежащ склад" с местонахождение: Урегулиран поземлен имот с номер III-318 в квартал 49, по плана на с. СЪЕДИНЕНИЕ, намиращо се в бившия СТОПАНСКИ ДВОР на селото, община БРАТЯ ДАСКАЛОВИ"

Възложител: "Екофарм 04" ЕООД, гр.София, ЕИК 204284490

Повече информация може да получите от "Екофарм 04" ЕООД или в ст.14 в сградата на общинска администрация Братя Даскалови. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

Повече информация - ТУК

Обявите може да прочетете на следните линкове по доло

Обява 1 Обява 2 Обява 3 Обява 4 Обява 5 Обява 6

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление във връзка с необходимостта от преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за: Оранжерия за зеленчукопроизводство с площ от 17000 кв.м. в УПИ VII-производствен терен, кв.61 по плана на с.Мирово, община Братя Даскалови, област Стара Загора

Възложител: Италианска оранжерия ЕООД, с.Мирово

Писмени становища и мнения се приемат в община Братя Даскалови в 14 дневен срок от публикуване на съобщението.

Повече информация за инвестиционното предложение: ТУК - ТУК - ТУК - ТУК или в общинска администрация Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул.Септемврийци 55, Дирекция УТИСПП.