Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Проект: Модернизация на кухненското обзавеждане и оборудване на Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови, община Братя Даскалови

1. Информация относно проекта

2. Заповед

3. Покана

4. Обява

5. Образци на документи

6. Протокол

Определя срок за подаване на документи на кандидатите за съдебни заседатели за района на Районен съд – Чирпан за мандат 2020 – 2024 г. чрез председателя на Общински съвет – Братя Даскалови, считано от 01.07.2019 г. до 16:45 часа на 09.08.2019 г. включително.

Необходими документи и изисквания към кандидатите може да прочетете ТУК!

  1.  Заповед на Детска градина "Боряна", с. Партизанин, община Братя Даскалови област Стара Загора може да прочетете ТУК!
  2.  Заповед на Детска градина "Детелина", с. Оризово, община Братя Даскалови област Стара Загора може да прочетете ТУК!
  3.  Заповед на Детска градина "Незабравка", с. Братя Даскалови, община Братя Даскалови област Стара Загора може да прочетете ТУК!
  4.  Заповед на Детска градина "Смехоранче", с. Мирово, община Братя Даскалови област Стара Загора може да прочетете ТУК!
  5.  Заповед на Детска градина "Иглика", с. Найденово, община Братя Даскалови област Стара Загора може да прочетете ТУК!
  6.  Заповед на Детска градина "Буратино", с. Черна Гора, община Братя Даскалови област Стара Загора може да прочетете ТУК!

О Б Я В А

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.44, ал..2 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд на община Братя Даскалови и Заповед № 80 / 04.06.2019 г. на директора на ОУ“ Г.С.Раковски“ с.Партизанин

           О  Т  К  Р И  В  А  М  

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

 

Част от поземлен имот с идентификатор 55484.48.12   с площ от 115346 кв.м. от целия имот с обща площ 346039 кв.м. в местността „Белият камък“–  собственост на ОУ „Георги С. Раковски“ с. Партизанин, общ. Братя Даскалови, вид територия: земеделска, категория 4, НТП: Нива, стар номер 048012, съгласно заповед за одобрение на КККР № РД-18-372/07.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГККК за срок  до 30.09.2024  година / 5 години/ на първоначална тръжна цена от 24.00  лева за декар.

Търгът ще се проведе на 01.07.2019 г. от 09,30 часа в сградата на Община Братя Даскалови.

 

            За повече информация - срокове и необходими документи натиснете ТУК!