Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане на поземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на УПИ IV-665, кв.95 по плана на с.Гранит, общ.Братя Даскалови с цел водовземане - "самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели и водоснабдяване за други цели" - ТУК

В деловодството на общината е получено писмо от РИОСВ, с което ни уведомяват за инвестиционни предложения за Изграждане на капкова система за напояване и подпорна конструкция на съществуващ лозов масив с обща площ 363,043 дка в масиви с №№ 097,098,099,100,104,105,106,107 и 108 в землището на с.Съединение, общ.Братя Даскалови и изграждане на капкова система за напояване, подпорна конструкция и засаждане на трайни култури - лозов масив с обща площ 120,530 дка в масиви с № 084 и 092 землището на с.Съединение, общ.Братя Даскалови.

Инвеститор: ЗП Галина Димитрова Пейчева-Митева.

Повече информация в общинска администрация Братя Даскалови, ст.14, ет.2 с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55.

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

В деловодството на общината е входирано инвестиционно предложение до РИОСВ за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Изграждане на бензиностанция, тир-паркинг и мотел в имот 53624.34.11 в землището на с.Опълченец, общ.Братя Даскалови. Инвестиционното предложение е от Ганди Галеб Абуслид

Повече информация в общинска администрация Братя Даскалови, ст.14, ет.2 с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55.

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

В деловодството на общината е входирано инвестиционно предложение до РИОСВ за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Обект за преработка на сурово мляко/малка мандра/ и овцеферма” в УПИ VIII-678, кв.7 с. Гранит, общ. Братя Даскалови. Инвестиционното предложение е от "Законов 44" ООД и Стоян Янков

Повече информация в общинска администрация Братя Даскалови, ст.14, ет.2 с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55.

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.