Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси Председателя на Общински съвет Братя Даскалови организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Общината за 2013 г.

Подробности може да намерите ТУК.

Съгласно Заповед №РД-117/03.04.2014 г. на Кмета на Община Братя Даскалови е обявена процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост.

Повече информация може да намерите в прикачения файл - ТУК или на тел. 041342367 - Венета Иванова.

Дирекция УТИСПП при Община Братя Даскалови на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ прави обявление, което може да намерите ТУК

 

До населението на община Братя Даскалови

Уведомяваме Ви, че Община Братя Даскалови има следното инвестиционно предложение:
"Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с.Оризово, община Братя Даскалови"

Инвестиционните цели на настоящия проект са: Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатациионните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на улиците предмет на инвестиция в село Оризово, община Братя Даскалови. Предмет на инвестиционно предложение е рехабилитация и реконструкция на част от уличната мрежа в село Оризово и по-конкретно на две улици.

Резюме на предложението: Проектираните участъци от уличната мрежа са с нетрайна – трошено каменна настилка, напречни и надлъжни неравности, дупки и липсваща настилка. Инвестиционно предложение е съобразено изцяло с техническото задание, със законовите и нормативни изисквания и с данните предоставени от Община Братя Даскалови на проектанта. Полагането на асфалтовите пластове ще се извършва в сухо време при температура на въздуха над +5C. Движението на автомобилите се пуска не по-рано от 24 часа от изпълнението на плътния асфалтобетон. При изпълнение на всички СМР ще се спазва техническата спецификация към техническия проект, а за неупоменатите в нея видове СМР – „Техническа спецификация 2009” на НАПИ.

Местоположение на инвестиционното предложение:
СМР работа ще бъдат извършвани на 2 улици в село Оризово, община Братя Даскалови:
- Улица 1: от ОТ 59 до ОТ 56 (през ОТ 58 и ОТ 57)
- Улица 2: от ОТ 55 до ОТ 51 (през ОТ 54 и ОТ53)

Повече подробности за самото инвестиционно предложение може да научите в общинска администрация с.Братя Даскалови, ет.2 или на тел.04134 2266.