Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Съобщение

Относно: "Инвестиционното предложение е за изграждане на овцеферма за отглеждане на 750 броя овце - майки, заедно с приплодите". Инвестицията е в УПИ II 290, кв. 16 по плана на с.Малко Дряново, общ. Братя Даскалови с обща площ 6830 кв.м. Бивш стопански двор със стопанска полумасивна едноетажна сграда овчарник. Застроената площ ще е около 2338кв.м. Имотът е собственост на дружеството ни придобити чрез покупко продажба нотариален акт № 19, том 4, рег. № 18851 дело № 539 от 2013г.

Възложител по инвестиционното предложение е „ФЕРМПЕРСПЕКТИВ”ООД, ГР. КАЗАНЛЪК, Ж.К. „ИЗТОК” БЛ.10, ВХ. „А”  

 

Повече подробности за самото инвестиционно предложение може да научите от ТУК и ТУК

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55.

Съобщение за Решение №464 от 30.05.2014г. на  Общински съвет при  община Братя Даскалови, с което се разрешава  изработването на ПУП - ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) с цел промяна отреждането на  ПИ-004028  в землището  на с. Оризово от /земеделска земя/ в територия за стопанска  дейност – производствени  нужди (Пп-предимно производствена зона)

Пълният текст на съобщението може да видите ТУК.

Съобщение за Решение №438 от 27.03.2014г. на  Общински съвет при  община Братя Даскалови, с което се разрешава  изработването на ПУП - ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване)  с цел промяна отреждането на ПИ-011043 в землището на с. Братя Даскалови от нива в територия за стопанска дейност – производствено складови нужди (Пп-предимно производствена зона)

Пълният текст на съобщението може да видите ТУК.

Съобщение за Решение №430 от 27.03.2014г. на  Общински съвет при  община Братя Даскалови, с което се разрешава  изработването на ПУП - ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване)  с цел промяна отреждането на ПИ-001021 от стопански двор в с. Кольо Мариново в имот с промишлено-стопанско предназначение – производствено складови нужди ( Пп-предимно производствена зона).

Пълният текст на съобщението може да видите ТУК.