Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ОТ "ТОПАЛОВ МТД" ЕООД С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ЗА "ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА ПО РЕТОРТЕН СПОСОБ, КОЯТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА НА ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО НАХОДЯЩ СЕ В УПИ II-278, КВ. 47 ПО ПЛАНА НА С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ.


Община Братя Даскалови уведомява гражданите за постъпило инвестиционно намерение: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА ПО РЕТОРТЕН СПОСОБ, КОЯТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА НА ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО НАХОДЯЩ СЕ В УПИ II-278, КВ. 47 ПО ПЛАНА НА С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ с възложител „Топалов МТД" ЕООД, с.Братя Даскалови, със седалище и адрес на управление: с.Братя Даскалови, ул. "Драва" № 2.


Подробна информация за инвестиционното намерение може да получите в общинска администрация Братя Даскалови, етаж 2, стая 18 всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.45 ч., както и на интернет страницата на Община Братя Даскалови на адрес: www.bratia-daskalovi.com.
Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в срок до 19.03.2013 г. вкл. в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55.

Уведомление за инвестиционно намерение

Съгласно чл.15 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми обявяваме Решение № СЗ-1-ЕО/2013 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.

 Пълният текст на Решението може да прочетете ТУК.

СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 25 000 БРОЯ ПАТИЦИ-МЮЛАРИ В ИМОТ № 025019 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ОРИЗОВО
 
Община Братя Даскалови уведомява гражданите за постъпило инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма за отглеждане на 25 000 броя патици-мюлари в имот № 025019 в землището на с. Оризово, общ.Братя Даскалови с възложител „ХЕРОН” ЕООД гр. Раковски, ул.Оборище № 25.
Подробна информация за инвестиционното предложение може да получите в кметство с. Оризово и общинска администрация Братя Даскалови, етаж 2, стая 18 всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.45 ч., както и на интернет страницата на Община Братя Даскалови на адрес: www.bratia-daskalovi.com.
Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в срок до 19.02.2013 г. вкл. в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55.

05.02.2013 г.                                                                                                    ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Информация за инвестиционното предложение: 1 - 2

Община Братя Даскалови кани всички граждани на обществено обсъждане на Бюджет 2013 за Община Братя Даскалови, което ще се проведе на 07.02.2013 г. /четвъртък/ от 09.30 часа в залата на Общинска администрация Братя Даскалови, намираща се в с.Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55. Публичното обсъждане ще обхване:

1. Отчета за касово изпълнение на Бюджета на общината за 2012 г.
2. Проект за бюджет на Общината за 2013 г.