На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС и във връзка със Заповед № РД-189/29.05.2012 г. на кмета на Община Братя Даскалови за провеждане на конкурс за длъжността младши експерт "Програми и проекти" в Дирекция "Устройство на територията, инвестиции, собственост, програми и проекти" в Община Братя Даскалови:

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността.

 На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС и във връзка със Заповед № РД-188/29.05.2012 г. на кмета на Община Братя Даскалови за провеждане на конкурс за длъжността директор на Дирекция "Устройство на територията, инвестиции, собственост, програми и проекти" в Община Братя Даскалови:

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността.

Община Братя Даскалови на основание Решение № 95, 96, 99, 100, 102, 103 по Протокол № 8/27.04.2012 г. на Общински съвет Братя Даскалови и Решение № 119, 120, 121, 122, 123 по Протокол № 9/28.05.2012 г. на Общински съвет Братя Даскалови и Заповед № РД-216/14.06.2012 г. на Кмета на Община Братя Даскалови открива процедура по провеждане на търг.

Търгът ще се проведе на 03.07.2012 г. и 10.07.2012 г. от 10.30 ч. в сградата на общинска администрация Братя Даскалови. Повече подробности относно имотите, които ще се отдават под наем, и тези които ще се продават, както и условията за участие в търга може да прочетете ТУК.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 1, т. 5 от Наредбата за упражняване на правата на собственост на Община Братя Даскалови и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Община Братя Даскалови в граждански сдружения и в сдружения с нестопанска цел, Общински съвет Братя Даскалови обявява:

* Конкурс за възлагане управлението на търговско дружество със 100% общинско участие "Тържище с. Плодовитово" ЕООД.