Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Преустройство на навес във ферма за интензивно угояване на патици мюлари с капацитет до 864 места за отглеждане в УПИ I-665, от кв.95 Стопански двор, по плана на с.Гранит, община Братя Даскалови

Повече подробности за самото инвестиционно предложение може да научите от ТУК.

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55. - ТУК

СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на птицекланица до 500 бр. патици на час и обработка на месо до 1 т/час в поземлен имот № 025021 от землището на с.Оризово, общ. Братя Даскалови

Повече подробности за самото инвестиционно предложение може да научите от ТУК.

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в срок до 19.11.2013 г. вкл. в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55. - ТУК.

Във връзка с гласувано от Общински съвет Братя Даскалови Решение № 371/28.10.2013 г. за ПУП-ПЗ публикуваме информация, която може да прочетете ТУК.

Съгласно чл.62, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува публично съобщения за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62, ал. 1 от Закона за водите).

В деловодството на Община Братя Даскалови е постъпило съобщение за публично обявяване, което публикуваме:

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез ново водовземно съоръжение - един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на поземлен имот УПИ II, кв.57 по ПРЗ на с.Медово, община Братя Даскалови, област Стара Загора.