Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

До населението на община Братя Даскалови

Уведомяваме Ви, че Община Братя Даскалови има следното инвестиционно предложение:

“Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с. Братя Даскалови, с. Гранит, с. Мирово, с. Оризово и с. Плодовитово, община Братя Даскалови”

Инвестиционните цели на настоящия проект са: Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на улиците предмет на инвестиция в пет населени места в община Братя Даскалови.

Предмет на инвестиционно предложение е рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в селата Плодовитово, Оризово, Гранит, Мирово и Братя Даскалови.

 Проектираните участъци от уличната мрежа са с нетрайна - трошено каменна настилка, напречни и надлъжни неравности, дупки и на някой места липсваща настилка. Инвестиционното предложение е съобразено, изцяло с техническото задание, със законовите и нормативни изисквания и с данните предоставени от Община Братя Даскалови. 

Местоположение на инвестиционното предложение:

 Подобект с.Плодовитово:

 Улица ОТ81 до ОТ94 (през ОТ83, ОТ116);

 Улица ОТ98 до ОТ92 (през ОТ94, ОТ93);

 Улица ОТ83 до ОТ115 (през ОТ84);

 Улица ОТ84 до ОТ92 (през ОТ91);

 Улица ОТ89 до ОТ91;

 Подобект с.Оризово:

 Улица ОТ128 до ОТ130 (през ОТ129);

 Улица ОТ125 до ОТ142 (през ОТ222);

 Улица ОТ127 до ОТ141 (през ОТ223);

 Улица ОТ109 до ОТ113 (през ОТ108 и ОТ112);

 Подобект с.Мирово:

 Улица 1 - ОТ60 до ОТ140 (през ОТ79, ОТ78, ОТ81, ОТ100, ОТ124, ОТ123);

 Улица 2 - ОТ60 до ОТ64 (през ОТ61, ОТ62, ОТ63);

 Улица 3 - ОТ10 до ОТ61 (през ОТ9, ОТ34);

 Улица 4 - ОТ74 до ОТ75;

 Подобект с.Гранит:

 Улица ОТ112 до ОТ130 (през ОТ137, ОТ136, ОТ135, ОТ134, ОТ133, ОТ132, ОТ131)

 Подобект с.Братя Даскалови:

 Улица 1 - ОТ6 до ОТ21 (през ОТ7, ОТ17, ОТ18, ОТ19, ОТ20)

  Улица 2 - ОТ83 до ОТ319 (през ОТ106, ОТ107, ОТ108, ОТ109, , ОТ111, ОТ112, ОТ113, ОТ122, ОТ123, ОТ121, ОТ120, ОТ119)

СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение за Извършване на хидрогеоложки проучвания и изготвяне на проект за добив на подземни води чрез 1 (един) брой проучвателно-експлоатационен кладенец за поливно водоснабдяване (поливане на разсад от декоративни дъвета и храсти)" на "Гриинпроект България" ЕООД с местоположение имот № 101004, местност "Ладовец", в землището на с.Сърневец, общ.Братя Даскалови.

Повече подробности за самото инвестиционно предложение може да научите от ТУК.

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в срок до 02.09.2013 г. вкл. в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55.

До населението на община Братя Даскалови

Уведомяваме Ви, че Община Братя Даскалови има следното инвестиционно предложение:

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на НЧ Просвета – 1946, в УПИ IX, кв.2, с. Плодовитово”.

Общата цел, към която изпълнението на настоящото инвестиционно предложение се стреми е създаване на благоприятна среда за служителите и гостите посещаващи сградата на НЧ Просвета-1946. Основна  цел на настоящата разработка е осигуряване на подходяща и рентабилна социална инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението на с.Плодовитово и неговите прилежащи територии. Оптимизацията и модернизацията на социалната инфраструктура ще доведе до повишаване качеството на живот и ще съдейства за подобряване на човешкия капитал, образованието и пазара на труда.

Проектът ще бъде реализиран на два етапа, с оглед наличните възможности за финансирането му от страна на Община Братя Даскалови.

В първи етап попадат дейности: - подмяна на дървена дограма с PVC – двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло. Предвидено е демонтаж на съществуващата дограма и монтаж на новата, обръщане около отворите вътрешно и външно, лентово боядисване вътрешно с цветен латекс. Видът, размерите и отваряемостта на дограмата е описана в спецификацията. -    полагане на топлоизолация на външните стени – EPS с дебелина 10см.  Предвидено е очукване на мазилка; полагане на топлоизолация и мазилка (минерална по фасадните плоскости);  доставка и монтаж на външен прозоречен перваз;  доставка ,монтаж и демонтаж на тръбно фасадно скеле;-    полагане на топлоизолация на покрива – XPS с дебелина 12см. Предвидено е премахване на съществуващата компрометирана хидроизолация , полагане  на пароизолацие, топлоизолация и хидроизолация , армирана циментова замазка и посипка, обшивка по бордове и водосточни тръби;

Във втория етап попадат дейности: - изграждане на котелно с котел на пелети. За целта се променя предназначението на склада към кафенето и се изгражда външна стб. стълба за достъп; изграждане  на вътрешна отоплителната инсталация ; окомплектоване на отоплителната инсталация с отоплителни тела; монтаж на термостатни вентили; изграждане на вентилационна система ; електрическо захранване на новопроектираните котелно и вентилационна система – предмет на технически проект част ЕЛ ;

До населението на община Братя Даскалови

Уведомяваме Ви, че Община Братя Даскалови има следното инвестиционно предложение:
„Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в УПИ XI - СОНС, младежки дом, читалище и аптека в кв. 33, село Черна гора, община Братя Даскалови”.

Конкретната цел е подобряване на физическата и екологическа среда на местните центрове, чрез благоустрояване на част от зелените площи, площадни и пешеходни пространства и направления в селата. Общата цел, към която изпълнението на настоящото инвестиционно предложение се стреми е създаване на благоприятна среда за живот. Рехабилитация на обществени зелени площи, площад и пешеходни направления в село Черна гора.

Проектът предвижда възстановяване и подчертаване на симетричната композиция на площадното пространство пред сградата на кметството. Това е постигнато с минимални корекции на алейните профили и оформяне на нови зелени площи със цветни акценти, което от друга страна ще предотврати пренагряването на площадното пространство през летния период. Главната визуална ос е от зърквата към входа на кметството. Тя е подчертана и в цветовото оформление на растера на настилката. Оформени са няколко тематични къта – за игра на дама в настилката, около чешмата, за почивка.
     Предвижда се подмяна на площадната настилка с унипаваж в цвят, изграждане на тротоарна настилка и улични бордюри със скосяване за инвалиди в контактната зона. Пред външните стълби и рампата за инвалиди  пред кметството ще се изградят тактилни ивици за внимание. Ще бъдат монтирани пейки и кошчета за боклук.