Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Съгласно чл. 8, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, общинска администрация Братя Даскалови обявява публично копие от Решение № СЗ-95-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на капково напояване на лозов масив с площ 167 дка в имоти с № 062016, 063012, 062014, 062015, 063001, 062007, 057014, 063013, 062021, 063004, 063003, 063015, 063011, 063022, 063023, 063016 от землището на с. Гранит, община Братя Даскалови с възложител Илияна Доротеева Пенева, гр. Пловдив, ул. Цар Иван Александър № 18, ет. 2, ап. 2.

Решението може да бъде обжалвано по реда на АПК пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд Стара Загора в 14-дневен срок от предоставянето му. 

Копие на Решение № СЗ-95-ПР/2012 г. може да видите ТУК.

Обявление

Във връзка с разпоредбите на чл. 72, ал. 4 ППЗСПЗЗ публикуваме обява. Обявата е издадена от Общинска служба по земеделие Братя Даскалови и може да прочетете ТУК.