Във връзка с обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони (ОСВ) за инвестиционно предложение: "Рехабилитация на железопътна линия Пловдив - Бургас, Фаза 2" проведено в общините: Пловдив, Марица, Раковски, Родопи, Братя Даскалови, Чирпан, Стара Загора, Нова Загора, Сливен, Ямбол, Тунджа, Стралджа, Карнобат, Айтос, Бургас и Камено публикуваме СТАНОВИЩЕ на ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура"

СТАНОВИЩЕ - ТУК

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 62, ал. 9, чл. 129, ал. 1 и чл. 150 от Закона за устройство на територията, чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Братя Даскалови реши:

  1. Одобрява внесения проект за ПУП-план за регулация и застрояване за УПИ II “за парк”, кв.45, с.Оризово с цел промяна отреждането, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/, изработен на основание чл. 150 от ЗУТ.
  2. Одобрява внесения проект за ПУП-план за регулация и застрояване за УПИ XIV -“за градина”, кв.9 и УПИ XVIII-“за градина”, кв.8, с.Черна гора с цел промяна отреждането, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/, изработен на основание чл. 150 от ЗУТ.
  3. Одобрява внесения проект за ПУП-план за регулация и застрояване за УПИ I -“за парк”, кв.91, с.Оризово с цел промяна отреждането, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/, изработен на основание чл. 150 от ЗУТ.
  4. Допуска предварително изпълнение на решението.
  5. Възлага на Кмета на Община Братя Даскалови да извърши всички последващи действия след приемане на решението.

Решение 464 от 29.06.2018 г.

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ възложи изготвянето на комплексни проекти за инвестиционна инициатива (КПИИ). В тази връзка Ви информираме, че в проектите по чл.150 от ЗУТ са включени следните обекти: 1. „Реконструкция на площад, в УПИ XI “за СОНС, младежки дом, читалище, аптека и площад”, кв.33, с.Черна гора, Община Братя Даскалови”; 2. Реконструкция  на озеленени площи, в УПИ XIV -“ за градина”, кв.9 и УПИ XVIII-“ за градина”, кв.8, с.Черна гора, Община Братя Даскалови; 3. „Реконструкция на площад, УПИ IX “за културен дом, кметство и площад”, кв.30, с.Горно Белево, Община Братя Даскалови” 4. „Реконструкция  на парк и площад, в УПИ VII-474 “за парк” и УПИ VIII-475 „за читалище и площад“, кв.36, с.Опълченец, Община Братя Даскалови”; 5. „Реконструкция  на озеленени площи, в УПИ II “за парк”, кв.45, с.Оризово, Община Братя Даскалови”; 6. “Реконструкция на озеленени площи, УПИ I -“за парк”, кв.91, с.Оризово, Община Братя Даскалови”.

Изготвени са ПУП-ПРЗ за посочените УПИ-та и инвестиционни проекти като части на КПИИ. Всяко заинтересовано лице може да получи информация за изготвените проекти в общинска администрация Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55, ст.14 всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:45 ч.

С проектите се предвижда да бъде кандидатствано за финансиране по Програмата за развитие на селките райони 2014-2020 г.