Информация по чл.12 от ЗЕЕ - ТУК

Приложение №5 към чл. 4, ал. 1 може да прочетете ТУК!

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане на поземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на УПИ VII-производствен терен, кв.61 по плана на с.Мирово, общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора. Повече информация  - ТУК