Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува публично съобщения за стартирала процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения – един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на имот № 072086, местност „Чилтика юг”, в землището на с.Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора:

 Съобщение за публично обявяване за стартиране на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения – един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на имот № 072086, местност „Чилтика юг”, в землището на с.Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора

Обява На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.37и,ал.13 от ЗСПЗЗ и Чл.102 от ППЗСПЗЗ и Заповед № РД-237/09.06.2016 година на Кмета на община Братя Даскалови е обявен Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите след разпределение по чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ общински мери,пасища и ливади за една стопанска / 2016-2017/ година.

Повече информация може да намерите - ТУК 


ОБЯВА На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.15, ал.1 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на община Братя Даскалови и на основание Решение № 92/31.03.2016г. по Протокол № 6/31.03.2016г., Решение № 112/27.04.2016г. по Протокол № 7/27.04.2016г. и Решение № от по Протокол № 2016 година на Общински съвет Братя Даскалови, и Заповед № РД-236/09.06.2016 година на Кмета на община Братя Даскалови

 Повече информация може да намерите - ТУК

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д– Р ПЕТЪР БЕРОН” СЕЛО МИРОВО, ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ.

ПОДРОБНОСТИ ЗА ОБЯВАТА В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ - ТУК

На основание чл. 124б, ал. 2 и ал.3 от ЗУТ обявяваме, че е издадена Заповед № РД-02-15-45 от 03.06.2016г. на заместник министъра на регионалното развитие и благоустройство, с която се разрешава изработване на подробни устройствени планове - парцеларни планове (ПУП-ПП) за извънурбанизираните територии, за имотите засегнати от трасето на ж.п. линията Пловдив – Бургас (включително имоти, засегнати от трасетата на новите и подлежащи на преместване мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура) в община Братя Даскалови, община Чирпан и Стара Загора, област Стара Загора и изменение на действащите ПУП-ПРЗ на с.Черна гора, община Братя Даскалови и гр.Чирпан и с.Свобода, община Чирпан, област Стара Загора. Заповедта се намира в стая 8, ет.2 на Община Братя Даскалови или ТУК.