СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 62, ал. 9, чл. 129, ал. 1 и чл. 150 от Закона за устройство на територията, чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Братя Даскалови реши:

  1. Одобрява внесения проект за ПУП-план за регулация и застрояване за УПИ II “за парк”, кв.45, с.Оризово с цел промяна отреждането, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/, изработен на основание чл. 150 от ЗУТ.
  2. Одобрява внесения проект за ПУП-план за регулация и застрояване за УПИ XIV -“за градина”, кв.9 и УПИ XVIII-“за градина”, кв.8, с.Черна гора с цел промяна отреждането, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/, изработен на основание чл. 150 от ЗУТ.
  3. Одобрява внесения проект за ПУП-план за регулация и застрояване за УПИ I -“за парк”, кв.91, с.Оризово с цел промяна отреждането, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/, изработен на основание чл. 150 от ЗУТ.
  4. Допуска предварително изпълнение на решението.
  5. Възлага на Кмета на Община Братя Даскалови да извърши всички последващи действия след приемане на решението.

Решение 464 от 29.06.2018 г.

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ възложи изготвянето на комплексни проекти за инвестиционна инициатива (КПИИ). В тази връзка Ви информираме, че в проектите по чл.150 от ЗУТ са включени следните обекти: 1. „Реконструкция на площад, в УПИ XI “за СОНС, младежки дом, читалище, аптека и площад”, кв.33, с.Черна гора, Община Братя Даскалови”; 2. Реконструкция  на озеленени площи, в УПИ XIV -“ за градина”, кв.9 и УПИ XVIII-“ за градина”, кв.8, с.Черна гора, Община Братя Даскалови; 3. „Реконструкция на площад, УПИ IX “за културен дом, кметство и площад”, кв.30, с.Горно Белево, Община Братя Даскалови” 4. „Реконструкция  на парк и площад, в УПИ VII-474 “за парк” и УПИ VIII-475 „за читалище и площад“, кв.36, с.Опълченец, Община Братя Даскалови”; 5. „Реконструкция  на озеленени площи, в УПИ II “за парк”, кв.45, с.Оризово, Община Братя Даскалови”; 6. “Реконструкция на озеленени площи, УПИ I -“за парк”, кв.91, с.Оризово, Община Братя Даскалови”.

Изготвени са ПУП-ПРЗ за посочените УПИ-та и инвестиционни проекти като части на КПИИ. Всяко заинтересовано лице може да получи информация за изготвените проекти в общинска администрация Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55, ст.14 всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:45 ч.

С проектите се предвижда да бъде кандидатствано за финансиране по Програмата за развитие на селките райони 2014-2020 г.

В деловодството на общината е входирано инвестиционно предложение до РИОСВ за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Оранжерия за зеленчукопроизводство с площ от 17000 кв.м. в УПИ VII-производствен терен, кв.61 по плана на с.Мирово, община Братя Даскалови, област Стара Загора. За посоченото инвестиционно намерение има издадено Решение СЗ-101-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Искането за издаване на ново Решение е във връзка с изменение на първоначалното намерение, като се променя единствено източника за обезпечаване на капковата система. В първоначалното намерение необходимите водни количества за обезпечаване на капковата система се осигуряваха от водопроводната мрежа на с. Мирово /чрез сключен предварителен договор с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора № 4700 от 21.09.2016г./. С промяната на инвестиционното намерение капковата система ще се обезпечава от собствен водоизточник – сондажен кладенец. Инвестиционното предложение е от "Италианска оранжерия" ЕООД

Повече информация в общинска администрация Братя Даскалови, ст.14, ет.2 с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55.

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

ОБЯВАТА МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ - ТУК