В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Оранжерия за зеленчукопроизводство с площ 17 000 м2 в УПИ VII-производствен терен, кв.61 по плана на с.Мирово, общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора".

Възложител: „Италианска оранжерия” ЕООД, с.Мирово

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ Стара Загора, на адрес: гр.Стара Загора, ул. Стара Планина 2.

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление с информация за преценяване на необходимостта от ОВОС по приложение № 2 от Наредбата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) във връзка с инвестиционно предложение представляващо: "Извършване на дейности по третиране на отпадъци на съществуваща площадка за съхранение на отпадъци” се намира в с. Черна гора, област Стара загора, община Братя Даскалови, представляваща сграда за препарати на един етаж със ЗП 288 кв.м., находяща се в поземлен имот № 000084, с площ от 2,009 дка по плана на с. Черна гора, община Братя Даскалови". 

Информация за контакт с възложителя: 1. Име, местожителство, гражданство на възложителя: Митко Стоянов Хаджиев, гр. Пловдив, ул. „Милеви скали“ №6, ап. 35, българско. Физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице: „Евасто“ ООД, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”бл. 109, вх.А, ап.7, ЕИК 115797656. 2. Пълен пощенски адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл. 109, вх.А, ап. 7 3. Телефон, факс и e-mail: 0898585647, 032/945996, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 4. Лице за контакти: Митко Хаджиев

Повече информация може да получите от Възложителя или в ст.14 в сградата на общинска администрация Братя Даскалови. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

Информация може да видите и ТУК.

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Изграждане на напоителна система - капково напояване на лозови насаждения в масиви 106 и 107 в землището на с.Съединение, община Братя Даскалови".

Възложител: ЗП Галина Димитрова Пейчева-Митева

Повече информация може да получите от ЗП Галина Димитрова Пейчева-Митева или в ст.14 в сградата на общинска администрация Братя Даскалови. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

До населението на община Братя Даскалови

Уведомяваме Ви, че Община Братя Даскалови има следното инвестиционно предложение:

“Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с. Братя Даскалови, с. Гранит, с. Мирово, с. Оризово, община Братя Даскалови”

Инвестиционните цели на настоящия проект са: Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на улиците предмет на инвестиция в четири населени места в община Братя Даскалови.

Предмет на инвестиционно предложение е рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в селата Оризово, Гранит, Мирово и Братя Даскалови.

Проектираните участъци от уличната мрежа са с нетрайна - трошено каменна настилка, напречни и надлъжни неравности, дупки и на някой места липсваща настилка. Инвестиционното предложение е съобразено, изцяло с техническото задание, със законовите и нормативни изисквания и с данните предоставени от Община Братя Даскалови.

Местоположение на инвестиционното предложение:

Подобект с.Оризово:

Улица ОТ125 до ОТ142 (през ОТ222);

Улица ОТ127 до ОТ141 (през ОТ223);

Улица ОТ109 до до кръстовище с път III-666;

Подобект с.Мирово:

Улица 1 - ОТ60 до ОТ140 (през ОТ79, ОТ78, ОТ81, ОТ100, ОТ124, ОТ123);

Подобект с.Гранит:

Улица ОТ112 до ОТ130 (през ОТ137, ОТ136, ОТ135, ОТ134, ОТ133, ОТ132, ОТ131)

Подобект с.Братя Даскалови:

Улица 1 - ОТ6 до ОТ21 (през ОТ7, ОТ17, ОТ18, ОТ19, ОТ20)

Улица 2 - ОТ83 до ОТ319 (през ОТ106, ОТ107, ОТ108, ОТ109, , ОТ111, ОТ112, ОТ113, ОТ122, ОТ123, ОТ121, ОТ120, ОТ119)

Възложител: Община Братя Даскалови, с ЕИК 000817568.

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.