В деловодството на общината е входирано инвестиционно предложение до РИОСВ за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Оранжерия за зеленчукопроизводство с площ от 17000 кв.м. в УПИ VII-производствен терен, кв.61 по плана на с.Мирово, община Братя Даскалови, област Стара Загора. За посоченото инвестиционно намерение има издадено Решение СЗ-101-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Искането за издаване на ново Решение е във връзка с изменение на първоначалното намерение, като се променя единствено източника за обезпечаване на капковата система. В първоначалното намерение необходимите водни количества за обезпечаване на капковата система се осигуряваха от водопроводната мрежа на с. Мирово /чрез сключен предварителен договор с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора № 4700 от 21.09.2016г./. С промяната на инвестиционното намерение капковата система ще се обезпечава от собствен водоизточник – сондажен кладенец. Инвестиционното предложение е от "Италианска оранжерия" ЕООД

Повече информация в общинска администрация Братя Даскалови, ст.14, ет.2 с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55.

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

ОБЯВАТА МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ - ТУК

Обява търг - ТУК

На основание чл.97, ал.3, във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура" уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони (ОСВ) за инвестиционно предложение: "Рехабилитация на железопътна линия Пловдив - Бургас, Фаза 2"

Повече информация - ТУК

Докладът за ОВОС ще бъде наличен - http://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/ovos/

Докладът на ДОСВ ще бъде наличен - http://www.moew.government.bg/bg/priroda/natura-2000/