В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Изграждане на краварник за 48 броя крави поземлен имот № 000168 бивш стопански двор с.Партизанин, общ.Братя Даскалови".
Местоположение: В с.Партизанин, общ. Братя Даскалови - имот № 000168

Възложител: ЕТ „Пламен Пенчев-2015” с.Братя Даскалови с ЕИК 200954469

Повече информация може да намерите в прикачения файл - ТУК

Повече информация може да получите и от "ЕТ „Пламен Пенчев-2015” с.Братя Даскалови с ЕИК 200954469". Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Омуровска, с цел: водовземане чрез изградени съоръжения за аквакултури, в землището на с.Братя Даскалови, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Омуровска, с цел: водовземане чрез изградени съоръжения за аквакултури, в землището на с.Братя Даскалови, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

ОБЯВЛЕНИЕ

Относно: Решение № 130 от 28.06.2016г. на Общински съвет при община Братя Даскалови

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 109, ал.1, т.3, чл.110, ал.1, т.5 ал.2, във връзка с чл. 125, ал.1 и чл. 124а, ал.1 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Братя Даскалови реши:

1. Разрешава изработването на П У П – Парцеларен план за Въшно ел.захранване на Базова станция PD2553_Veren в ПИ 504068 в землището на с.Верен, преминаващо през ПИ № 000015 и ПИ № 000409, находящо се в землището на с.Малък дол, общ.Братя Даскалови
2. Приема представеното Техническо задание от Заявителя – „БТК” ЕАД, в качеството си на Ползвател на ПИ 504068, находящ се в землището на с.Верен, общ.Бр.Даскалови, съгласно Договор за учредяване право на ползване от 27.01.2015г., вписан в АВ – имотен регистър с вх.№ 1104 от 14.04.2016г. с Министерството на Земеделието и храните.

Съгласно чл. 124б ал. 4 Решението не подлежи на оспорване.

11.07.2016г.
ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува съобщения за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, с цел: „напояване на земеделски култури” – дъждовално напояване на площи със земеделски култури. Водно тяло с код BGMA300R063 – река Омуровска горно течение, Новоселска река, Кашла дере и Съединение”, воден обект – язовир „Съединение 2” – водоем в ПИ № 000008 по КВС в землището на с.Съединение, община Братя Даскалови, област Стара Загора

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, с цел: „напояване на земеделски култури” – дъждовално напояване на площи със земеделски култури. Водно тяло с код BGMA300R063 – река Омуровска горно течение, Новоселска река, Кашла дере и Съединение”, воден обект – язовир „Съединение 2” – водоем в ПИ № 000008 по КВС в землището на с.Съединение, община Братя Даскалови, област Стара Загора