Обявите може да прочетете на следните линкове по доло

Обява 1 Обява 2 Обява 3 Обява 4 Обява 5 Обява 6

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление във връзка с необходимостта от преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за: Оранжерия за зеленчукопроизводство с площ от 17000 кв.м. в УПИ VII-производствен терен, кв.61 по плана на с.Мирово, община Братя Даскалови, област Стара Загора

Възложител: Италианска оранжерия ЕООД, с.Мирово

Писмени становища и мнения се приемат в община Братя Даскалови в 14 дневен срок от публикуване на съобщението.

Повече информация за инвестиционното предложение: ТУК - ТУК - ТУК - ТУК или в общинска администрация Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул.Септемврийци 55, Дирекция УТИСПП.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Братя Даскалови на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен: Проект за подробен устройствен план – частично изменение на план за регулация и застрояване / ПУП-ЧИПРЗ / във връзка с проект: „Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив-Бургас-Фаза 2”; проект 2:-„Подготовка за строителство на участъци по железопътната линия Пловдив-Бургас”; позиция 5: „Модернизация на железопътния участък Оризово-Михайлово по плана на с. Черна гора, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в срок от един месец след обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в Дирекция „УТИСПП” на община Братя Даскалови и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


 СЪОБЩЕНИЕ

Община Братя Даскалови на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен: Проект за подробен устройствен план – парцеларен план във връзка с проект: „Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив-Бургас-Фаза 2”; проект 2:-„Подготовка за строителство на участъци по железопътната линия Пловдив-Бургас”; позиция 5: „Модернизация на железопътния участък Оризово-Михайлово в землището на с. Черна гора, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в срок от един месец след обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в Дирекция „УТИСПП” на община Братя Даскалови и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


 СЪОБЩЕНИЕ

Община Братя Даскалови на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен: Проект за подробен устройствен план – парцеларен план във връзка с проект: „Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив-Бургас-Фаза 2”; проект 2:-„Подготовка за строителство на участъци по железопътната линия Пловдив-Бургас”; позиция 5: „Модернизация на железопътния участък Оризово-Михайлово в землището на с. Оризово, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в срок от един месец след обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в Дирекция „УТИСПП” на община Братя Даскалови и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


 СЪОБЩЕНИЕ

Община Братя Даскалови на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен: Проект за подробен устройствен план – парцеларен план във връзка с проект: „Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив-Бургас-Фаза 2”; проект 2:-„Подготовка за строителство на участъци по железопътната линия Пловдив-Бургас”; позиция 5: „Модернизация на железопътния участък Оризово-Михайлово в землището на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в срок от един месец след обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в Дирекция „УТИСПП” на община Братя Даскалови и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Повече информация по съобщенията по-горе може да намерите - ТУК.

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Изграждане на оранжерия с хидропонно капково отглеждане на плодове и зеленчуци, котелно за оранжерията, склад за готова продукция от оранжерията с хладилна част, и обслужваща сграда, ФЕЦ 30kW за собствени нужди и закупуване на специализирана земеделска техника - с.Партизанин, общ.Братя Даскалови" с местонахождение: в имот 007283, с площ 5,070 дка с.Партизанин"

Възложител: Мария Живкова Николова

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ Стара Загора, на адрес: гр.Стара Загора, ул. Стара Планина 2.

Повече информация - ТУК