ПРОТОКОЛ по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

В деловодството на общината е входирано инвестиционно предложение с предмет: Изграждане на предприятие за преработка на зеленчуци, плътна и ажурна ограда" в УПИ VIII-398, кв. 131 по плана на с.Партизанин, общ. Братя Даскалови

Инвеститор: „БИО ПЕПЪРС - М” ЕООД, ЕИК 204736585, гр. Пловдив, бул. „Свобода” № 69

Повече информация в общинска администрация Братя Даскалови, ст.14, ет.2 с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55 и ТУК

В деловодството на общината е входирано инвестиционно предложение с предмет: “Дестилерия за преработка на етерично-маслени култури” в ПИ 000512 /бивш стоп. двор/ на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови, собственост на „ЛЕВЕНДЕР ОЙЛ” ЕООД

Повече информация в общинска администрация Братя Даскалови, ст.14, ет.2 с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55 и ТУК