Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Обява

На основание  чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ  и Чл.102 от ППЗСПЗЗ и на основание Решение № 567, по Протокол № 49/24.04.2019 година и  Заповед № РД-265/23.05.2019 година на Кмета на община Братя Даскалови, 

 

О  Б  Я  В  Я  В  А  М : 

     I.  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  останалите след разпределение по чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ общински мери,пасища и ливади за срок от една стопанска / 2019-2020 /

    ІІ. Публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ ХІІІ в квартал 18 по плана на с.Медово с площ от 172 кв.м. при първоначална тръжна цена 344.00 лева без ДДС.

 

Целия списък и необходимите документи може да протечете ТУК!

Цялото приложение №2 на фирма "БИ ЕС БЕКС" ООД може да прочетете  ТУК! 

Обявление за набиране на предложения за доставки на продукти по двете схеми може да прочетете ТУК!

Проткол по чл.37и,ал.6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на имоти /пасища,мери и ливади/ 

 Целия протокол може да прочетете ТУК!