Община Братя Даскалови информира, че е подготовила инвестиционно предложение за сградата на ОУ "Христо Ботев" с.Оризово, община Братя Даскалови

Инвестиционното предложение изпратено до РИОСВ - ТУК

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - ТУК - имот № 015007

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - ТУК - имот № 020011

Обявление на Решение 369 от 21.12.2017 г. на Общински съвет Братя Даскалови

НА основание чл.39, ал.2 от НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

ОБЯВЯВАМЕ че е изготвен проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран естествен извор при ПС "Горно Белево", разположен в ПИ 008080, местност "Бюка", землище село Горно Белево, за питейно-битово снабдяване на село Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора.
Лицата могат да се запознаят с проекта от 10.01.2018 г. до 09.02.2018 г. включително в офиса на Басейнова дирекция ИБР Пловдив намиращ се на ул.Янко Сакъзов 35, ет.3 в град Пловдив.

Писмени становища и възражения може да предоставяте в общинска администрация Братя Даскалови или в Басейнова дирекция ИБР Пловдив

Кратка информация - ТУК