На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.85, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и на община Братя Даскалови и на основание Решение № 164/05.08.2016г.,Решение № 160/05.08.2016г.,Решение № 136/28.06.2016г. и Решение № 47/28.01.2016г. на Общински съвет Братя Даскалови, и Заповед № РД- 393 /02.09..02.2016 година на Кмета на община Братя Даскалови,е обявен търг.

Може да видите обявите за търга и подробна информация от ТУК

За повече информация: Център за услуги и информация в сградата на общината или на тел. 04134 2266

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Изграждане на склад за сортиране и съхранение на земеделска продукция".

Местоположение: в с.Плодовитово, общ. Братя Даскалови - имот № 020027, с площ 817 кв.м.

Възложител: "СТИЛ АГРО" ООД гр.София с ЕИК 202637057.

Повече информация може да намерите в прикачения файл - ТУК. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Изграждане на краварник за 48 броя крави поземлен имот № 000168 бивш стопански двор с.Партизанин, общ.Братя Даскалови".
Местоположение: В с.Партизанин, общ. Братя Даскалови - имот № 000168

Възложител: ЕТ „Пламен Пенчев-2015” с.Братя Даскалови с ЕИК 200954469

Повече информация може да намерите в прикачения файл - ТУК

Повече информация може да получите и от "ЕТ „Пламен Пенчев-2015” с.Братя Даскалови с ЕИК 200954469". Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Омуровска, с цел: водовземане чрез изградени съоръжения за аквакултури, в землището на с.Братя Даскалови, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Омуровска, с цел: водовземане чрез изградени съоръжения за аквакултури, в землището на с.Братя Даскалови, община Братя Даскалови, област Стара Загора.