Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува публично съобщения за открита процедура за изменение на разрешително за ползване на воден обект – река Азмака, която е част от водно тяло с код BG3MA350R211 – “Река Марица от река Чепеларска до река Омуровска”, с цел заустване на пречистени битови-фекални и производствени отпадъчни води за експлоатация на същестуващ обект: Консервно предприятие „Конекс – Тива” село Оризово, УПИ № 000229, общ. Братя Даскалови, област Стара Загора:

Съобщение за открита процедура за изменение на разрешително за ползване на воден обект – река Азмака, която е част от водно тяло с код BG3MA350R211 – “Река Марица от река Чепеларска до река Омуровска”, с цел заустване на пречистени битови-фекални и производствени отпадъчни води за експлоатация на същестуващ обект: Консервно предприятие „Конекс – Тива” село Оризово, УПИ № 000229, общ. Братя Даскалови, област Стара Загора

Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ с. Черна гора, община Братя Даскалови на основание Заповед на директора № 398/16.06.2016г. обявява процедура за провеждане на публичен търг. 

Повече информация в прикачения файл - ТУК

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува публично съобщения за стартирала процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения – един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на имот № 072086, местност „Чилтика юг”, в землището на с.Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора:

 Съобщение за публично обявяване за стартиране на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения – един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на имот № 072086, местност „Чилтика юг”, в землището на с.Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора

Обява На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.37и,ал.13 от ЗСПЗЗ и Чл.102 от ППЗСПЗЗ и Заповед № РД-237/09.06.2016 година на Кмета на община Братя Даскалови е обявен Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите след разпределение по чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ общински мери,пасища и ливади за една стопанска / 2016-2017/ година.

Повече информация може да намерите - ТУК 


ОБЯВА На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.15, ал.1 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на община Братя Даскалови и на основание Решение № 92/31.03.2016г. по Протокол № 6/31.03.2016г., Решение № 112/27.04.2016г. по Протокол № 7/27.04.2016г. и Решение № от по Протокол № 2016 година на Общински съвет Братя Даскалови, и Заповед № РД-236/09.06.2016 година на Кмета на община Братя Даскалови

 Повече информация може да намерите - ТУК