В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Създаване на 30,00 дка лавандулови насаждения в землището на с.Братя Даскалови, обл.Стара Загора".

Възложител: "ИКАР-7" ООД, с.Братя Даскалови

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ Стара Загора, на адрес: гр.Стара Загора, ул. Стара Планина 2.

Повече информация - ТУК


В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Построяване на сграда за временно съхранение на земеделска/растителна продукция до подготовката и за експедиция, с административно-битова част в ПИ 003174 в землището на село Братя Даскалови".

 Възложител: "ИКАР-7" ООД, с.Братя Даскалови

 Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ Стара Загора, на адрес: гр.Стара Загора, ул. Стара Планина 2.

Повече информация - ТУК

СЪОБЩЕНИЕ

Община Братя Даскалови на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен: Проект за подробен устройствен план – частично изменение на план за регулация и застрояване / ПУП-ЧИПРЗ / във връзка с проект: „Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив-Бургас-Фаза 2”-„Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътния участък Пловдив-Бургас” в землището на с. Опълченец, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в срок от един месец след обнародването в „Държавен вестник” (обявяването е направено в бр.87/2016) заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в Дирекция „УТИСПП” на община Братя Даскалови и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта да общинска администрация.

Информация тук


СЪОБЩЕНИЕ

Община Братя Даскалови на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен: Проект за подробен устройствен план – парцеларен план във връзка с договор №4700/24.07.2014 г. и изготвяне на идейни проекти за проект: „Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив-Бургас-Фаза 2”-„Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътния участък Пловдив-Бургас” в землището на с. Опълченец и землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в срок от един месец след обнародването в „Държавен вестник” (обявяването е направено в бр.87/2016) заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в Дирекция „УТИСПП” на община Братя Даскалови и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта да общинска администрация.

Информация тук

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Оранжерия за зеленчукопроизводство с площ 17 000 м2 в УПИ VII-производствен терен, кв.61 по плана на с.Мирово, общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора".

Възложител: „Италианска оранжерия” ЕООД, с.Мирово

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ Стара Загора, на адрес: гр.Стара Загора, ул. Стара Планина 2.

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление с информация за преценяване на необходимостта от ОВОС по приложение № 2 от Наредбата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) във връзка с инвестиционно предложение представляващо: "Извършване на дейности по третиране на отпадъци на съществуваща площадка за съхранение на отпадъци” се намира в с. Черна гора, област Стара загора, община Братя Даскалови, представляваща сграда за препарати на един етаж със ЗП 288 кв.м., находяща се в поземлен имот № 000084, с площ от 2,009 дка по плана на с. Черна гора, община Братя Даскалови". 

Информация за контакт с възложителя: 1. Име, местожителство, гражданство на възложителя: Митко Стоянов Хаджиев, гр. Пловдив, ул. „Милеви скали“ №6, ап. 35, българско. Физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице: „Евасто“ ООД, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”бл. 109, вх.А, ап.7, ЕИК 115797656. 2. Пълен пощенски адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл. 109, вх.А, ап. 7 3. Телефон, факс и e-mail: 0898585647, 032/945996, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 4. Лице за контакти: Митко Хаджиев

Повече информация може да получите от Възложителя или в ст.14 в сградата на общинска администрация Братя Даскалови. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

Информация може да видите и ТУК.