ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д– Р ПЕТЪР БЕРОН” СЕЛО МИРОВО, ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ.

ПОДРОБНОСТИ ЗА ОБЯВАТА В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ - ТУК

На основание чл. 124б, ал. 2 и ал.3 от ЗУТ обявяваме, че е издадена Заповед № РД-02-15-45 от 03.06.2016г. на заместник министъра на регионалното развитие и благоустройство, с която се разрешава изработване на подробни устройствени планове - парцеларни планове (ПУП-ПП) за извънурбанизираните територии, за имотите засегнати от трасето на ж.п. линията Пловдив – Бургас (включително имоти, засегнати от трасетата на новите и подлежащи на преместване мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура) в община Братя Даскалови, община Чирпан и Стара Загора, област Стара Загора и изменение на действащите ПУП-ПРЗ на с.Черна гора, община Братя Даскалови и гр.Чирпан и с.Свобода, община Чирпан, област Стара Загора. Заповедта се намира в стая 8, ет.2 на Община Братя Даскалови или ТУК.

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Камбанарийна кула към съществуващ ЦЪРКОВЕН ХРАМ СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ".
Местоположение: В с.Оризово, общ. Братя Даскалови - УПИ I-789, кв.45.

Възложител: ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

Повече информация може да намерите в прикачения файл - ТУК

Повече информация може да получите и от "ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ", тел.0886130258. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Базова станция №6353 с местоположение в УПИ VIII-475, кв.36 по ПРЗ на с.Опълченец, общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора".

Възложител: "Теленор България" ЕАД, гр.София, Бизнес парк София, сграда 6

Повече информация може да намерите в прикачения файл - ТУК

Повече информация може да получите и от "Теленор България" ЕАД, тел.0884752137. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.