В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Ремонт и модернизация на съществуваща помпена станция разположена в поземлен имот №IV-223, кв.31 в с.Съединение, община Братя Даскалови".

Възложител: ЗП Галина Димитрова Пейчева-Митева

Повече информация може да намерите в прикачения файл - ТУК

Повече информация може да получите и от Галина Димитрова Пейчева, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., с.Момино село, общ.Раковски. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Изграждане на напоителна система в масиви 58 и 59 в землището на с.Съединение, община Братя Даскалови".

Възложител: ЗП Галина Димитрова Пейчева-Митева

Повече информация може да намерите в прикачения файл - ТУК

Повече информация може да получите и от Галина Димитрова Пейчева, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., с.Момино село, общ.Раковски. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

Общинска администрация Братя Даскалови УВЕДОМЯВА собствениците и ползвателите на регистрирани на територията на община Братя Даскалови постоянни животновъдни обекти, в които се отглеждат пасищни селскостопански животни, че съгласно чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99 от ППЗСПЗЗ в срок до 10.03.2016 год. следва да подадат заявление по образец до кмета на общината в случай, че желаят да ползват индивидуално общински имоти с НТП: пасище, мера и ливади за стопанската 2016/2017 год.

Условията за индивидуално ползване на общински пасища е заявителите да са регистрирани като земеделски производители и да имат регистриран постоянен животновъден обект на територията на община Братя Даскалови.

Към заявлението се прилагат:
1. копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;
2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице;
4. декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд „Земеделие", към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.

Образец на заявлението може да се получи в Център за услуги и информация намиращ се в с.Братя Даскалови, ул.Септемврийци 55, партерен етаж. Информация за свободните имоти може да намерите на официалния сайт на община Братя Даскалови в раздел "Обявления".

На основание чл.37и ал.3 ЗСПЗЗ публикуваме списък на имотите за индивидуално ползване с категория