ОБЯВЛЕНИЕ

Относно: Решение № 130 от 28.06.2016г. на Общински съвет при община Братя Даскалови

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 109, ал.1, т.3, чл.110, ал.1, т.5 ал.2, във връзка с чл. 125, ал.1 и чл. 124а, ал.1 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Братя Даскалови реши:

1. Разрешава изработването на П У П – Парцеларен план за Въшно ел.захранване на Базова станция PD2553_Veren в ПИ 504068 в землището на с.Верен, преминаващо през ПИ № 000015 и ПИ № 000409, находящо се в землището на с.Малък дол, общ.Братя Даскалови
2. Приема представеното Техническо задание от Заявителя – „БТК” ЕАД, в качеството си на Ползвател на ПИ 504068, находящ се в землището на с.Верен, общ.Бр.Даскалови, съгласно Договор за учредяване право на ползване от 27.01.2015г., вписан в АВ – имотен регистър с вх.№ 1104 от 14.04.2016г. с Министерството на Земеделието и храните.

Съгласно чл. 124б ал. 4 Решението не подлежи на оспорване.

11.07.2016г.
ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува съобщения за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, с цел: „напояване на земеделски култури” – дъждовално напояване на площи със земеделски култури. Водно тяло с код BGMA300R063 – река Омуровска горно течение, Новоселска река, Кашла дере и Съединение”, воден обект – язовир „Съединение 2” – водоем в ПИ № 000008 по КВС в землището на с.Съединение, община Братя Даскалови, област Стара Загора

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, с цел: „напояване на земеделски култури” – дъждовално напояване на площи със земеделски култури. Водно тяло с код BGMA300R063 – река Омуровска горно течение, Новоселска река, Кашла дере и Съединение”, воден обект – язовир „Съединение 2” – водоем в ПИ № 000008 по КВС в землището на с.Съединение, община Братя Даскалови, област Стара Загора

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува публично съобщения за открита процедура за изменение на разрешително за ползване на воден обект – река Азмака, която е част от водно тяло с код BG3MA350R211 – “Река Марица от река Чепеларска до река Омуровска”, с цел заустване на пречистени битови-фекални и производствени отпадъчни води за експлоатация на същестуващ обект: Консервно предприятие „Конекс – Тива” село Оризово, УПИ № 000229, общ. Братя Даскалови, област Стара Загора:

Съобщение за открита процедура за изменение на разрешително за ползване на воден обект – река Азмака, която е част от водно тяло с код BG3MA350R211 – “Река Марица от река Чепеларска до река Омуровска”, с цел заустване на пречистени битови-фекални и производствени отпадъчни води за експлоатация на същестуващ обект: Консервно предприятие „Конекс – Тива” село Оризово, УПИ № 000229, общ. Братя Даскалови, област Стара Загора

Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ с. Черна гора, община Братя Даскалови на основание Заповед на директора № 398/16.06.2016г. обявява процедура за провеждане на публичен търг. 

Повече информация в прикачения файл - ТУК