До населението на община Братя Даскалови

Уведомяваме Ви, че Община Братя Даскалови има следното инвестиционно предложение:

“Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с. Братя Даскалови, с. Гранит, с. Мирово, с. Оризово, община Братя Даскалови”

Инвестиционните цели на настоящия проект са: Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на улиците предмет на инвестиция в четири населени места в община Братя Даскалови.

Предмет на инвестиционно предложение е рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в селата Оризово, Гранит, Мирово и Братя Даскалови.

Проектираните участъци от уличната мрежа са с нетрайна - трошено каменна настилка, напречни и надлъжни неравности, дупки и на някой места липсваща настилка. Инвестиционното предложение е съобразено, изцяло с техническото задание, със законовите и нормативни изисквания и с данните предоставени от Община Братя Даскалови.

Местоположение на инвестиционното предложение:

Подобект с.Оризово:

Улица ОТ125 до ОТ142 (през ОТ222);

Улица ОТ127 до ОТ141 (през ОТ223);

Улица ОТ109 до до кръстовище с път III-666;

Подобект с.Мирово:

Улица 1 - ОТ60 до ОТ140 (през ОТ79, ОТ78, ОТ81, ОТ100, ОТ124, ОТ123);

Подобект с.Гранит:

Улица ОТ112 до ОТ130 (през ОТ137, ОТ136, ОТ135, ОТ134, ОТ133, ОТ132, ОТ131)

Подобект с.Братя Даскалови:

Улица 1 - ОТ6 до ОТ21 (през ОТ7, ОТ17, ОТ18, ОТ19, ОТ20)

Улица 2 - ОТ83 до ОТ319 (през ОТ106, ОТ107, ОТ108, ОТ109, , ОТ111, ОТ112, ОТ113, ОТ122, ОТ123, ОТ121, ОТ120, ОТ119)

Възложител: Община Братя Даскалови, с ЕИК 000817568.

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.85, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и на община Братя Даскалови и на основание Решение № 164/05.08.2016г.,Решение № 160/05.08.2016г.,Решение № 136/28.06.2016г. и Решение № 47/28.01.2016г. на Общински съвет Братя Даскалови, и Заповед № РД- 393 /02.09..02.2016 година на Кмета на община Братя Даскалови,е обявен търг.

Може да видите обявите за търга и подробна информация от ТУК

За повече информация: Център за услуги и информация в сградата на общината или на тел. 04134 2266

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Изграждане на склад за сортиране и съхранение на земеделска продукция".

Местоположение: в с.Плодовитово, общ. Братя Даскалови - имот № 020027, с площ 817 кв.м.

Възложител: "СТИЛ АГРО" ООД гр.София с ЕИК 202637057.

Повече информация може да намерите в прикачения файл - ТУК. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Изграждане на краварник за 48 броя крави поземлен имот № 000168 бивш стопански двор с.Партизанин, общ.Братя Даскалови".
Местоположение: В с.Партизанин, общ. Братя Даскалови - имот № 000168

Възложител: ЕТ „Пламен Пенчев-2015” с.Братя Даскалови с ЕИК 200954469

Повече информация може да намерите в прикачения файл - ТУК

Повече информация може да получите и от "ЕТ „Пламен Пенчев-2015” с.Братя Даскалови с ЕИК 200954469". Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.