Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

На основание Решение № 82 по Протокол № 8 / 25.06.2020 г. на Общински съвет Братя Даскалови, и Заповед № РД- 284 / 03.07.2020 година на Кмета на община Братя Даскалови, О  Б  Я  В  Я  В  А  М : I.  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок 20 стопански години общинска земеделска земя

ЦЯЛАТА ОБЯВА МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ - ТУК!

Депозит за участие в търга в размер на 30% от първоначалната тръжна цена се внася до 12:00 ч. на 24.07.2020г. в брой на касата или по сметка на община Братя Даскалови:

     Банкова сметка: BG 12UNCR76303300000455

     BIC: UNCRBGSF

     Уникредит Булбанк АД клон гр. Чирпан

     Б. Необходими документи за участие в търга:

Задължителни документи за участие в публичен търг или публично оповестен конкурс са: 1. заявление за участие по образец;

      2. нотариално заверено пълномощно за участие в публичен търг или публично оповестен конкурс, когато се участва чрез пълномощник;

     3. документ за внесен депозит за участие в публичен търг;

     4. декларация по ТЗ образец;

Изискванията по точка 4 не се прилагат за участници-физически лица, които нямат качествата на търговец.

 За чуждестранните участници съответните документи трябва да бъдат легализирани по установения ред.

Документите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик, адресиран с името на участника.

       В. Оглед на обектите може да се направи всеки работен ден от понеделник до петък.

       Г. Документите за участие в търга се подават в Център за информация и услуги на община Братя Даскалови до 12:00 ч. на 24.07.2020г. Те се поставят в запечатан непрозрачен плик.

      Д. Търгът ще се проведе на 27.07.2020г. от 11:00 ч.

      Е. Спечелилият търга участник внася цялата дължима арендна или наемна вноска  за стопанската 2020/2021  година при сключване на договора.

       Ж. В 14-дневен срок след изтичане на срока на обжалване на заповедта за определяне на спечелилия търга участник - класиран на първо място сключва договор и изплаща изцяло в брой или по банков път в 7-дневен срок от сключване на договора

      

       З. Цената на всички договори за наем и аренда със срок на ползване над три години се актуализира през 3 години с инфлацията на база три предходни стопански години, след решение на Общинския съвет.

       И.  Не се отдават под наем свободни земи на лица, които имат задължения по предходни договори за наем или аренда на земеделска земя от ОПФ.  

 

       Й. Договорите за аренда и наем на земеделска земя влизат в сила от датата на подписването им.

 

 

 

ПОКАНА

 Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 02.07.2020 г. /четвъртък/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4

Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

 

Дневен Ред:

 

1.  Промяна в състава на колективния върховен орган и колективния управителен орган на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.

2.    Организационни въпроси.

 

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

                                                                                                                                                                                                23.06.2020 г.

                                                                                                      Управителен съвет

Цялата обява може да прочетете - ТУК!!! 

Целия текст може да прочетете - ТУК!