В деловодството на общината е входирано инвестиционно предложение с предмет: Изграждане на водосъхранително съоръжение тип „Лагуна”, сграда за селскостопанска техника и инвентар, помпена станция, трафопост, водоплътна изгребна яма и санитарно – битова сграда и складови помещения” в ПИ № 020005, землище на с. Мирово, общ. Братя Даскалови

Инвеститор: „Семеле” ООД, ЕИК 201375197, гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 82, ет. 6, офис 605

Повече информация в общинска администрация Братя Даскалови, ст.14, ет.2 с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55 и ТУК

В деловодството на общината е входирано инвестиционно предложение с предмет: “Дестилерия за преработка на рози и тревни суровини” в ПИ 200010 в землището на с.Малко Дряново, общ.Бр.Даскалови – бивш стоп. двор, собственост на „РОЗОВАРНА МАЛКО ДРЯНОВО” ЕООД

Повече информация в общинска администрация Братя Даскалови, ст.14, ет.2 с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55

Община Братя Даскалови информира, че е подготовила инвестиционно предложение за сградата на ОУ "Христо Ботев" с.Оризово, община Братя Даскалови

Инвестиционното предложение изпратено до РИОСВ - ТУК

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - ТУК - имот № 015007

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - ТУК - имот № 020011