ОБЯВЛЕНИЕ

Относно: Съобщение за Решение №338 от 31.10.2017г. на Общински съвет при община Братя Даскалови


На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.109 ал.1, т.2, чл. 110, ал.1 т.1, и по реда на чл. 125 ал.1, чл. 124а, ал.1и ал.5 и чл.124б, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията и Наредба № 7 чл.4, ал.1, ал.6, ал.7 т.4, т.9 и т.18 за устройство на отделните видове територии, устройствени зони, Общински съвет Братя Даскалови реши:

1. Отменя свое Решение № 334/29.09.2017г. по Протокол № 28/29.09.2017г.
2. Разрешава изработването на ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване) за ПИ483, ПИ484, ПИ485, ПИ486, ПИ487 и ПИ488 по плана на с.Опълченец и ПУР /план за улична регулация/ на улица с ОТ 164-165 до улица с ОТ 166-167 като се постави нова ОТ 165А по плана на с. Опълченец.
3. Приема представената „Скица проект”с предложение от собственика с цел:
- обособяване на нови УПИ и нови квартали за ПИ483, ПИ484, ПИ485, ПИ486, ПИ487 и ПИ488 по плана на с. Опълченец – кв.64 - УПИ ХІ-483 и УПИ ХІІ-483, кв.80 - УПИ ІІІ-484, кв.81 - УПИ І-жп гара, УПИ ІІ-486 и УПИ ІІІ-486,485,501.2 за озеленяване и инж.инфраструктура, кв.82 - УПИ І-485, кв.81А - УПИ І-488 и УПИ ІІ-488 – за озеленяване и инж. инфраструктура и кв.82А - УПИ І-487 и УПИ ІІ-487,488-за озеленяване и инж. инфраструктура, така както е показано на скицата-предложение.
- Да се удължи улицата с ОТ 164-165 до улица с ОТ 166-167 и се постави нова ОТ 165А.
- Да се коригира югоизточния край на регулацията на с. Опълченец, така че да тангира с КВС на землището на с. Мирово.
- Да се спазят сервитутите на автомагистрала „Тракия”.
- Да отпадне озеленяването и новообразуваните Парцели да се отредят за „СМФ” – смесена мултифункционална зона съгласно одобрения ОУП.
- Да се нанесат сервитутите на въздушната мрежа средно напрежение-далекопровод 20кV, съгласно Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, като за мрежа СН сервитутната ивица и 3,5 м от оста на стълбовата линия (2м плюс разстоянието до крайните неотклонени проводници).

Съгласно чл. 124 б ал. 4 Решението не подлежи на оспорване.

22.11.2017г.
ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Изграждане на напоителна система - капково напояване на лозови насаждения в масиви 106, 107, 085 и 091 в землището на с.Съединение, община Братя Даскалови".

Възложител: ЗП Галина Димитрова Пейчева-Митева

Повече информация може да получите от ЗП Галина Димитрова Пейчева-Митева или в ст.14 в сградата на общинска администрация Братя Даскалови. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

Повече информация - ТУК

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, фаза 2" Компонент 5 "Модернизация на железопътния участък Оризово-Михайлово" и Компонент 6 "Изграждане на ново трасе на жп линията от км 190+590 (междугарие Ямбол-Завой) до км 192+706 (междугарие Завой-Зимница) за скорост 160 км/ч".

Възложител: ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура"

Повече информация - ТУК

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - ТУК - язовир "Долно ново село"

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - ТУК - р.Гюлдере