В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение. Инвестиционното предложение по същество се състои в изграждането на сондажен кладенец, който ще се използва за напояване на трайни насаждения, от които боровинки – 31 дка, вишни 80 дка, круши – 62 дка и ябълки – 97 дка. Насажденията ще се засаждат в поземлен имот № 015007, целият с площ от 319,037 дка, находящ се в землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора, м. Бозалъка. Възложител: "ТЕРРА ВИТИС" ЕООД

Повече информация може да получите от "ТЕРРА ВИТИС" ЕООД, тел. 0892260149 или в ст.14 в сградата на общинска администрация Братя Даскалови. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение. Инвестиционното предложение по същество се състои в изграждането на сондажен кладенец и система за капково напояване, които ще се използва за напояване на трайни насаждения – ябълки, разположени на площ от 380 дка. в поземлен имот № 020011, целият с площ от 437,822 дка, находящ се в землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора, м. Бозалъка. Възложител: ЗП ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЧАУШЕВ

Повече информация може да получите от ЗП ДИМИТЪР ЧАУШЕВ, тел. 0893601065 или в ст.14 в сградата на общинска администрация Братя Даскалови. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлез за железопътния участък Пловдив - Бургас". Възложител: ДП НКЖИ.

Повече информация може да получите в ст.14 в сградата на общинска администрация Братя Даскалови. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

Повече информация - ТУК

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Инвестиционното предложение включва дейности в имот № 015007, целият с площ от 319.037 дка, находящ се в землището на с. Мирово, общ. Братя Дасклаови, обл. Стара Загора, м. Бозалъка, както следва: - Засаждане на трайни насаждения, от които боровинки – 31 дка, вишни – 80 дка, круши – 62 дка и ябълки – 97 дка; - Изграждане на система за капково напояване на боровинки – 31 дка, вишни – 80 дка, круши – 62 дка и ябълки – 97 дка; - Изграждане на система за защита от градушки, птици и насекоми на боровинки – 31 дка, круши – 62 дка, разделена на 2 етапа и ябълки – 100 дка, разделена на 2 етапа". Възложител: "ФРУТ ЛОГИСТИК" ООД, гр.Пловдив

Повече информация може да получите от "ФРУТ ЛОГИСТИК" ООД, гр.Пловдив (лице за контакт Константина Семерджиева - 0892/260149 или в ст.14 в сградата на общинска администрация Братя Даскалови. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

Повече информация - ТУК