В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Изграждане на напоителна система - капково напояване на лозови насаждения в масиви 106, 107, 085 и 091 в землището на с.Съединение, община Братя Даскалови".

Възложител: ЗП Галина Димитрова Пейчева-Митева

Повече информация може да получите от ЗП Галина Димитрова Пейчева-Митева или в ст.14 в сградата на общинска администрация Братя Даскалови. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

Повече информация - ТУК

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, фаза 2" Компонент 5 "Модернизация на железопътния участък Оризово-Михайлово" и Компонент 6 "Изграждане на ново трасе на жп линията от км 190+590 (междугарие Ямбол-Завой) до км 192+706 (междугарие Завой-Зимница) за скорост 160 км/ч".

Възложител: ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура"

Повече информация - ТУК

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - ТУК - язовир "Долно ново село"

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - ТУК - р.Гюлдере

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение. Инвестиционното предложение по същество се състои в изграждането на сондажен кладенец, който ще се използва за напояване на трайни насаждения, от които боровинки – 31 дка, вишни 80 дка, круши – 62 дка и ябълки – 97 дка. Насажденията ще се засаждат в поземлен имот № 015007, целият с площ от 319,037 дка, находящ се в землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора, м. Бозалъка. Възложител: "ТЕРРА ВИТИС" ЕООД

Повече информация може да получите от "ТЕРРА ВИТИС" ЕООД, тел. 0892260149 или в ст.14 в сградата на общинска администрация Братя Даскалови. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.