НА основание чл.39, ал.2 от НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

ОБЯВЯВАМЕ че е изготвен проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран естествен извор при ПС "Горно Белево", разположен в ПИ 008080, местност "Бюка", землище село Горно Белево, за питейно-битово снабдяване на село Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора.
Лицата могат да се запознаят с проекта от 10.01.2018 г. до 09.02.2018 г. включително в офиса на Басейнова дирекция ИБР Пловдив намиращ се на ул.Янко Сакъзов 35, ет.3 в град Пловдив.

Писмени становища и възражения може да предоставяте в общинска администрация Братя Даскалови или в Басейнова дирекция ИБР Пловдив

Кратка информация - ТУК

П О К А Н А

За обществено обсъждане на проекта за бюджет на
Община Братя Даскалови за 2018 година


Община Братя Даскалови на основание Закона за публичните финанси, кани жителите на общината, ръководители на фирми , кметове на населени места и кметски наместници и ръководители на бюджетни звена на 12.01.2018 година /петък/ от 9.30 часа в залата на общинска администрация Братя Даскалови на публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2018 година.
Вашите мнения и препоръки може да направите и писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Иван Танев
Кмет на община Братя Даскалови

ОБЯВЛЕНИЕ

Относно: Съобщение за Решение №338 от 31.10.2017г. на Общински съвет при община Братя Даскалови


На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.109 ал.1, т.2, чл. 110, ал.1 т.1, и по реда на чл. 125 ал.1, чл. 124а, ал.1и ал.5 и чл.124б, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията и Наредба № 7 чл.4, ал.1, ал.6, ал.7 т.4, т.9 и т.18 за устройство на отделните видове територии, устройствени зони, Общински съвет Братя Даскалови реши:

1. Отменя свое Решение № 334/29.09.2017г. по Протокол № 28/29.09.2017г.
2. Разрешава изработването на ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване) за ПИ483, ПИ484, ПИ485, ПИ486, ПИ487 и ПИ488 по плана на с.Опълченец и ПУР /план за улична регулация/ на улица с ОТ 164-165 до улица с ОТ 166-167 като се постави нова ОТ 165А по плана на с. Опълченец.
3. Приема представената „Скица проект”с предложение от собственика с цел:
- обособяване на нови УПИ и нови квартали за ПИ483, ПИ484, ПИ485, ПИ486, ПИ487 и ПИ488 по плана на с. Опълченец – кв.64 - УПИ ХІ-483 и УПИ ХІІ-483, кв.80 - УПИ ІІІ-484, кв.81 - УПИ І-жп гара, УПИ ІІ-486 и УПИ ІІІ-486,485,501.2 за озеленяване и инж.инфраструктура, кв.82 - УПИ І-485, кв.81А - УПИ І-488 и УПИ ІІ-488 – за озеленяване и инж. инфраструктура и кв.82А - УПИ І-487 и УПИ ІІ-487,488-за озеленяване и инж. инфраструктура, така както е показано на скицата-предложение.
- Да се удължи улицата с ОТ 164-165 до улица с ОТ 166-167 и се постави нова ОТ 165А.
- Да се коригира югоизточния край на регулацията на с. Опълченец, така че да тангира с КВС на землището на с. Мирово.
- Да се спазят сервитутите на автомагистрала „Тракия”.
- Да отпадне озеленяването и новообразуваните Парцели да се отредят за „СМФ” – смесена мултифункционална зона съгласно одобрения ОУП.
- Да се нанесат сервитутите на въздушната мрежа средно напрежение-далекопровод 20кV, съгласно Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, като за мрежа СН сервитутната ивица и 3,5 м от оста на стълбовата линия (2м плюс разстоянието до крайните неотклонени проводници).

Съгласно чл. 124 б ал. 4 Решението не подлежи на оспорване.

22.11.2017г.
ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Изграждане на напоителна система - капково напояване на лозови насаждения в масиви 106, 107, 085 и 091 в землището на с.Съединение, община Братя Даскалови".

Възложител: ЗП Галина Димитрова Пейчева-Митева

Повече информация може да получите от ЗП Галина Димитрова Пейчева-Митева или в ст.14 в сградата на общинска администрация Братя Даскалови. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

Повече информация - ТУК