В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлез за железопътния участък Пловдив - Бургас". Възложител: ДП НКЖИ.

Повече информация може да получите в ст.14 в сградата на общинска администрация Братя Даскалови. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

Повече информация - ТУК

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Инвестиционното предложение включва дейности в имот № 015007, целият с площ от 319.037 дка, находящ се в землището на с. Мирово, общ. Братя Дасклаови, обл. Стара Загора, м. Бозалъка, както следва: - Засаждане на трайни насаждения, от които боровинки – 31 дка, вишни – 80 дка, круши – 62 дка и ябълки – 97 дка; - Изграждане на система за капково напояване на боровинки – 31 дка, вишни – 80 дка, круши – 62 дка и ябълки – 97 дка; - Изграждане на система за защита от градушки, птици и насекоми на боровинки – 31 дка, круши – 62 дка, разделена на 2 етапа и ябълки – 100 дка, разделена на 2 етапа". Възложител: "ФРУТ ЛОГИСТИК" ООД, гр.Пловдив

Повече информация може да получите от "ФРУТ ЛОГИСТИК" ООД, гр.Пловдив (лице за контакт Константина Семерджиева - 0892/260149 или в ст.14 в сградата на общинска администрация Братя Даскалови. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

Повече информация - ТУК

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Проектиране и изграждане на един тръбен кладенец с дълбочина до 75,0м. в поземлен имот № 007283 в землището на с. Партизанин с ЕКАТТЕ 55484, общ. Братя Даскалови" Възложител: ЗП Мария Живкова Николова

Повече информация може да получите от ЗП Мария Живкова Николова (лице за контакт Тодор Васев - 0888955255) или в ст.14 в сградата на общинска администрация Братя Даскалови. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

Повече информация - ТУК

На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ обявление - ТУК