ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

Повече информация - ТУК

Повече информация може да получите от ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура". Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

ОБЯВЛЕНИЕ
на основание чл.39, ал.2 от Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛЕМОРСКИ РАЙОН” и ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ обявяват за изготвен СОЗ-43/16 г. – Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптаж „Халка бунар” разположен в ПИ № 028012, землище на с. Горно Белево, община Братя Даскалови, обл. Стара Загора за ПБВ на селата Оризово, Опълченец, Черна гора и Партизанин, общ.Братя Даскалови, собственост на „Водоснабдяване и каналицаия” ЕООД Стара Загора


Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителни режими в пояси II и III, могат да се запознаят с проекта в сградата на Община администрация Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул.Септемврийци 55, ет.2, ст.16 или в офиса на Басейнова дирекция ИБР Пловдив, гр.Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” 35, ет.3 в периода 07.07.2017 г. – 07.08.2017 г.

Координатен регистър СОЗ Пояси I, II и III може да видите - ТУК
Срока за предоставяне от лицата на писмени становища и възражения по проекта е до 07.08.2017 г.

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане - ТУК

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане - ТУК