ПРОТОКОЛ по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект "Готови за успех" изпълняван по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 Община Братя Даскалови набира оферти за оборудване и обзавеждане.

Офертите следва да отговарят на Техническото задание, с което може да се запознаете - ТУК

Офертите следва да съдържат данните от техническото задание, като спрямо количество и параметри се оферират цени.

Набирането на оферти ще продължи до 16:45 ч. на 10.05.2017 г., като същите може да изпращате на адрес: с.Братя Даскалови, ул.Септемврийци 55

Проект „Готови за успех”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

До всички заинтересовани страни

Община Братя Даскалови обявява Решение №239 от 27.02.2017 г. на Общински съвет Братя Даскалови