1EU                          1opaklogo                                        1logoЕSF

В края на месец септември се проведе обучение на тема ПР-6/2013 Основни производства по АПК (за неюристи), организирано от Института по публична администрация. В обучението участваха 7 служителя на общинска администрация Братя Даскалови. След преминаване на двудевното обучение на всички участници бяха връчени удостоверения от ИПА. Обучението е част от поредицата обучения предвидени да се разлират по Проект №А12-22-23 „Повишаване качеството на работа и предлаганите услуги от служителите в община Братя Даскалови чрез участия в обучения” по Оперативна програма Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.

През месец октомври 2013 г. предстои сключване на договор за изпълнение на още три обучения на теми: „Компютърна грамотност” (насочено към ръководния персонал); ”Общуване и работа с трудни клиенти” (за служители на администрацията); „Стрес на работното място и техники за справяне със стреса” (за служители на администрацията).

Проектът е на стойност 81 624,80 лева. Периодът на изпълнение на проекта е 12 месеца.