1EU                          1opaklogo                                        1logoЕSF

От 13 до 15 януари 2014 г. в х-л „Гергана”, гр. Хисар се проведе обучение на тема „Общуване и работа с трудни клиенти” по проект „Повишаване качеството на работата и предлаганите услуги от служителите в община Братя Даскалови чрез участия в обучения”, Договор № А 12-22-23/09.04.2013г. по Оперативна програма "Административен капацитет".

Проектът се осъществява финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Обучението се проведе в рамките на три дни, като участие в него взеха 11 служители на общинска администрация Братя Даскалови. По време на обучението участниците се запознаха с техники за преодоляване на комуникативните бариери и прилагане на обратна връзка, повишаваща разбирането на клиента, както и формираха умения за преодоляване на предубежденията и предразсъдъците в процеса на обслужване на клиенти. След проведеното обучение всеки един от участниците в него получи сертификат за успешно преминато обучение.

Обучението по същата тема ще продължи и в периода 27.01.2014 г. - 29.01.2014 г. с нова група от 11 служители на общинска администрация Братя Даскалови.