1EU                          1opaklogo                                        1logoЕSF

   През месец януари 2014г. в периода 13.01 – 15.01 и 27.01 – 29.01 две групи служители от ОА Братя Даскалови преминаха обучение на тема „Общуване и работа с трудни клиенти” по проект „„Повишаване качеството на работата и предлаганите услуги от служителите в община Братя Даскалови чрез участия в обучения”, Договор № А 12-22-23/09.04.2013г. по ОПАК.
   Проектът се осъществява финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общо 22 служители от администрацията взеха участие в обучението. По време на обучението те се запознаха с различни практически подходи за работа с клиенти, както и с техники за преодоляване на бариерите при общуване с клиенти.