1EU                          1opaklogo                                        1logoЕSF

   На 13 февруари 2014г. приключи обучение на тема „Компютърна грамотност” по проект „Повишаване качеството на работата и предлаганите услуги от служителите в община Братя Даскалови чрез участия в обучения”, Договор № А 12-22-23/09.04.2013г. по ОПАК. Проектът се осъществява финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   Участие в обучението взеха общо 24 служители на ръководни позиции от общинска администрация Братя Даскалови. Обучението бе проведено в рамките на 60 часа, като те бяха разпределени 2 пъти седмично в продължение на 1 месец. В обучението ще включиха следните модули: Windows, Word, Excel и Internet. По време на обучението участниците се запознаха с базисни понятия и функции на основни компютърни програми, което спомага за по-добрата координация и контрол на дейността на служителите по места.

   Включването на служителите на ръководни позиции в обучението допринесе за по-доброто функциониране и управление на администрацията, както и за по-лесния достъп и обмен на информация, както и за намаляване на времето за обработка на информация и документи.