1EU                          1opaklogo                                        1logoЕSF

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

snIPA1Общинска администрация Братя Даскалови, като  бенефициент по проект „Повишаване качеството на работа и предлаганите услуги от служителите в община Братя Даскалови чрез участия в обучения”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, успешно приключи Дейност 1, по проекта.

В рамките на дейността служители на ръководни длъжности и служители на експертни позиции преминаха следните 4 курса на обучения към Института по публична администрация:


„Превенция на корупционния риск” /за ръководен персонал/
„Организационно развитие. Управление на промяната” /за ръководен персонал/
„Публичен имидж – елемент на доброто управление” /за ръководен персонал/
„Основни производства по АПК (за неюристи)” /за служители на експертни позиции/

Проведените обучения обхващат целия процес на управление на човешките ресурси, което ще допринесе за функционирането на една по-компетентна и ефективна администрация и ще гарантира по-доброто качество на предлаганите услуги към гражданите.