1EU                          1opaklogo                                        1logoЕSF

snLider1От 02 до 07 април 2014 г. в село Братя Даскалови ще се проведе обучение на тема „Лидерство и развитие на лидерски умения” по проект „Повишаване качеството на работата и предлаганите услуги от служителите в община Братя Даскалови чрез участия в обучения”, Договор № А 12-22-23/09.04.2013г. по Оперативна програма "Административен капацитет".

Проектът се осъществява финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Обучението ще се проведе в рамките на 4 работни дни. Общия хорариум е 20 астрономически часа. В обучението ще вземат участие 28 служители на ръководни длъжности в община Братя Даскалов разделени в две групи по 14 души. Всеки един от обучаваните следва да формира практически умения за изграждане на ефективен и работещ екип посредством прилагане на различните лидерски стилове.

След края на обучението всеки един от участниците в него ще получи сертификат за успешно преминато обучение.