1EU                          1opaklogo                                        1logoЕSF

ПОКАНА

ЗА ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ


Уважаеми дами и господа,

Община Братя Даскалови Ви кани на пресконференция за стартирането на проект „Община Братя Даскалови с ефективна и успешна общинска администрация чрез обучение на служителите“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

На пресконференцията ще бъдат представени целите, предвидените дейности и резултати от изпълнението на проекта.

Пресконференцията ще се състои в заседателната зала на Община Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” 55 на 11.04.2014г. (петък) от 11.00 часа.

Очакваме Ви!