1EU                          1opaklogo                                        1logoЕSF

   На 13 февруари 2014г. приключи обучение на тема „Компютърна грамотност” по проект „Повишаване качеството на работата и предлаганите услуги от служителите в община Братя Даскалови чрез участия в обучения”, Договор № А 12-22-23/09.04.2013г. по ОПАК. Проектът се осъществява финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   Участие в обучението взеха общо 24 служители на ръководни позиции от общинска администрация Братя Даскалови. Обучението бе проведено в рамките на 60 часа, като те бяха разпределени 2 пъти седмично в продължение на 1 месец. В обучението ще включиха следните модули: Windows, Word, Excel и Internet. По време на обучението участниците се запознаха с базисни понятия и функции на основни компютърни програми, което спомага за по-добрата координация и контрол на дейността на служителите по места.

   Включването на служителите на ръководни позиции в обучението допринесе за по-доброто функциониране и управление на администрацията, както и за по-лесния достъп и обмен на информация, както и за намаляване на времето за обработка на информация и документи.

1EU                          1opaklogo                                        1logoЕSF

   През месец януари 2014г. в периода 13.01 – 15.01 и 27.01 – 29.01 две групи служители от ОА Братя Даскалови преминаха обучение на тема „Общуване и работа с трудни клиенти” по проект „„Повишаване качеството на работата и предлаганите услуги от служителите в община Братя Даскалови чрез участия в обучения”, Договор № А 12-22-23/09.04.2013г. по ОПАК.
   Проектът се осъществява финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общо 22 служители от администрацията взеха участие в обучението. По време на обучението те се запознаха с различни практически подходи за работа с клиенти, както и с техники за преодоляване на бариерите при общуване с клиенти.

1EU                          1opaklogo                                        1logoЕSF

В края на месец септември се проведе обучение на тема ПР-6/2013 Основни производства по АПК (за неюристи), организирано от Института по публична администрация. В обучението участваха 7 служителя на общинска администрация Братя Даскалови. След преминаване на двудевното обучение на всички участници бяха връчени удостоверения от ИПА. Обучението е част от поредицата обучения предвидени да се разлират по Проект №А12-22-23 „Повишаване качеството на работа и предлаганите услуги от служителите в община Братя Даскалови чрез участия в обучения” по Оперативна програма Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.

През месец октомври 2013 г. предстои сключване на договор за изпълнение на още три обучения на теми: „Компютърна грамотност” (насочено към ръководния персонал); ”Общуване и работа с трудни клиенти” (за служители на администрацията); „Стрес на работното място и техники за справяне със стреса” (за служители на администрацията).

Проектът е на стойност 81 624,80 лева. Периодът на изпълнение на проекта е 12 месеца.

1EU                          1opaklogo                                        1logoЕSF

От 13 до 15 януари 2014 г. в х-л „Гергана”, гр. Хисар се проведе обучение на тема „Общуване и работа с трудни клиенти” по проект „Повишаване качеството на работата и предлаганите услуги от служителите в община Братя Даскалови чрез участия в обучения”, Договор № А 12-22-23/09.04.2013г. по Оперативна програма "Административен капацитет".

Проектът се осъществява финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Обучението се проведе в рамките на три дни, като участие в него взеха 11 служители на общинска администрация Братя Даскалови. По време на обучението участниците се запознаха с техники за преодоляване на комуникативните бариери и прилагане на обратна връзка, повишаваща разбирането на клиента, както и формираха умения за преодоляване на предубежденията и предразсъдъците в процеса на обслужване на клиенти. След проведеното обучение всеки един от участниците в него получи сертификат за успешно преминато обучение.

Обучението по същата тема ще продължи и в периода 27.01.2014 г. - 29.01.2014 г. с нова група от 11 служители на общинска администрация Братя Даскалови.

  1EU                          1opaklogo                                        1logoЕSF

И в края на месец юли и през месец август продължиха обученията предвидени за реализиране по Проект №А12-22-23 „Повишаване качеството на работа и предлаганите услуги от служителите в община Братя Даскалови чрез участия в обучения” по Оперативна програма Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.

В периода 22.07.2013 г. - 23.07.2013 г. се проведе поредното обучение. Двудневното обучение бе организирано от Института по публична администрация (ИПА) и в него взеха участие 11 общински служители. Темата на обучението бе Основни производства по АПК (за неюристи), като всичките участници в курса след успешното приключване получиха удостоверения от ИПА.

В школата на ИПА в Банкя в периодите 29.07.2013 г. - 30.07.2013 г. и 05.08.2013 г. - 06.08.2013 г. бяха организирани и проведени обучения на тема УА/2-2013 "Превенция на корупционния риск". В тези обучения взеха участие 19 души ръководен персонал.

Всички посочени по-горе обученията са част от дейност 1 Организиране и провеждане на обучения от каталога на ИПА по Проект №А12-22-23 по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Следващите обучения по план-график са предвидени от ИПА през месеците - септември, октомври и ноември.

Проектът е на стойност 81 624,80 лева. Периодът на изпълнение на проекта е 12 месеца.