В периода 17.07.2013 г. - 19.07.2013 г. се проведе първото от редица обучения предвидени за реализиране по Проект №А12-22-23 по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обучението бе организирано от Инситута по публична администрация (ИПА) и проведено в школата на института намираща се в Банкя. Темата на обучението бе УА-6/2013 Публичен имидж - елемент на доброто управление. В целевата група бяха включени 10 /десет/ души - кметове, кметски наместници и директори на дирекции. След преминаване на тридневното обучение всички участници получиха удостоверение за успешно преминат курс издадено от ИПА.

В периода 18.07.2013 г. - 19.07.2013 г. трима служители на общинска администрация Братя Даскалови преминаха обучение организирано от ИПА на тема: "Основни производства по АПК" (за неюристи). След преминаване на обучението участниците получиха удостоверение.

Обученията са част от дейност 1 Организиране и провеждане на обучения от каталога на ИПА по Проект №А12-22-23 по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е на стойност 81 624,80 лева. Периодът на изпълнение на проекта е 12 месеца.

На 15.07.2013 г. (понеделник) от 11:00 ч. в сградата на НЧ „Пейчо Минев – 1905” с. Братя Даскалови се проведе пресконференция за стартирането на проект „Повишаване качеството на работа и предлаганите услуги от служителите в община Братя Даскалови чрез участия в обучения” по Оперативна програма Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.

Пресконференцията бе открита от г-н Стоян Вълчев – зам.кмет на Община Братя Даскалови. Участие в събитието взеха екипът по управление на проекта – г-жа Мариана Жекова – ръководител проект и г-жа Мария Примова – счетоводител проект, както и г-н Росен Иванов – Директор Дирекция „УТИСПП” в Общинска администрация Братя Даскалови, които подробно изложиха целите, дейностите, бюджета и резултатите залегнали в проекта. На пресконференцията присъстваха и представители на Общинска администрация Братя Даскалови, жители на село Братя Даскалови и гости от съседните села на Общината.

Цели на проекта:

Обща цел:

 • * Повишаване на професионалната компетентност на служителите в Общинска администрация Братя Даскалови чрез съответното обучение в курсове, посочени в каталога на Института по публична администрация, за получаване на необходимите знания, придобиване на съответните умения и развиване на техники за съвременно и ефективно управление на общината и подобряване работата на служителите.

Специфични цели:

 • * Повишаване на знанията и капацитета на служителите от Общинска администрация Братя Даскалови
 • * Да се подобри ефективността в изпълнението на служебните задължения на служителите
 • * Да се повиши качеството на работата и услугите, предлагани от служителите
 • * Повишаване на адаптивността на служителите при работа с клиенти

Целева(и) група(и):

 • * Кметове, заместник кметове, кметски наместници, директори на дирекции, младши и старши експерти в администрацията.
 • * Служители на трудови и служебни правоотношения в Общинска администрация Братя Даскалови и в кметствата в селата на територията на община Братя Даскалови

Основни дейности:

 • * Дейност 1: Организиране и провеждане на обучения от каталога на ИПА

-         „Превенция на корупционния риск” /за ръководен персонал/ - В обучението ще вземат участие 29 души – кметове, кметски наместници и директори на дирекции

-         „Организационно развитие. Управление на промяната” /за ръководен персонал/ - В обучението ще вземат участие 29 души – кметове, кметски наместници и директори на дирекции. Обучението е с продължителност 3 дни, 24 учебни часа.

-         „Публичен имидж – елемент на доброто управление” /за ръководен персонал/ - В обучението ще вземат участие 29 души – кметове, кметски наместници и директори на дирекции. Обучението е с продължителност 3 дни, 24 учебни часа.

-         „Основни производства по АПК (за неюристи)” /за служители на експертни позиции/ - обучението ще се проведе в рамките на 1,5 дни, 12 учебни часа. В него ще вземат участие 21 служители от администрацията без юридическо образование, в това число както служители на ръководни позиции, така и експерти.

 • * Дейност 2: Организиране и провеждане на обучение на тема „Компютърна грамотност”

Обучението е с продължителност 60 часа, като ще се проведе в рамките на 2 дни седмично в продължение на 1 месец. В него ще участват 24 служители на ръководни позиции.

 • * Дейност 3: Организиране и провеждане на обучение на тема ”Общуване и работа с трудни клиенти”

Обучението ще се проведе в рамките на 3 дни. В него ще се включат 22 служители от администрацията.

 • * Дейност 4: Организиране и провеждане на обучение на тема „Стрес на работното място и техники за справяне със стреса”

Обучението ще се проведе в рамките на 3 дни. В него ще се включат 26 служители на експертни позиции в администрацията.

 • * Дейност 5: Организиране и провеждане на обучение на тема „Лидерство и развитие на лидерски умения”

Обучението ще е в рамките на 3 дни, като в него ще вземат участие 28 души – кметове, кметски наместници и директори на дирекции

 • * Дейност 6: Дейности за информация и публичност

 Провеждане на встъпителна и заключителна пресконференция по проекта, изработване на брошури и плакати, изготвяне на прессъобщения и окончателен доклад за изпълнението на проекта.

Предвижда се по проекта да преминат обучение 57 служители от общинска администрация Братя Даскалови - Кметове, заместник кметове, кметски наместници, директори на дирекции, младши и старши експерти в администрацията.

 Проектът е на стойност 81 624,80 лева. Периодът на изпълнение на проекта е 12 месеца.

Очакваните резултати от проекта са:

 • * Повишени знания на служителите в администрацията на община Братя Даскалови;
 • * Формирани умения за ефективна комуникация с клиенти, както и за разпознаване и преодоляване на стреса;
 • * Изградени умения и усвоени основни техники за успешното изграждане на ефективен публичен имидж на общината, както и за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси при изпълнение на служебните задължения.
 • Снимки от откриващата пресконференция може да видите тук: Снимка1 - Снимка2 - Снимка3 - Снимка4

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от името на изпълнителя и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.