1EU                          1opaklogo                                        1logoЕSF

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

snIPA1Общинска администрация Братя Даскалови, като  бенефициент по проект „Повишаване качеството на работа и предлаганите услуги от служителите в община Братя Даскалови чрез участия в обучения”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, успешно приключи Дейност 1, по проекта.

В рамките на дейността служители на ръководни длъжности и служители на експертни позиции преминаха следните 4 курса на обучения към Института по публична администрация:


„Превенция на корупционния риск” /за ръководен персонал/
„Организационно развитие. Управление на промяната” /за ръководен персонал/
„Публичен имидж – елемент на доброто управление” /за ръководен персонал/
„Основни производства по АПК (за неюристи)” /за служители на експертни позиции/

Проведените обучения обхващат целия процес на управление на човешките ресурси, което ще допринесе за функционирането на една по-компетентна и ефективна администрация и ще гарантира по-доброто качество на предлаганите услуги към гражданите.

1EU                          1opaklogo                                        1logoЕSF

ПОКАНА

ЗА ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ


Уважаеми дами и господа,

Община Братя Даскалови Ви кани на пресконференция за стартирането на проект „Община Братя Даскалови с ефективна и успешна общинска администрация чрез обучение на служителите“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

На пресконференцията ще бъдат представени целите, предвидените дейности и резултати от изпълнението на проекта.

Пресконференцията ще се състои в заседателната зала на Община Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” 55 на 11.04.2014г. (петък) от 11.00 часа.

Очакваме Ви!

1EU                          1opaklogo                                        1logoЕSF

ПОКАНА
за ЗАКЛЮЧИТЕЛНА пресконференция

Уважаеми дами и господа,

Община Братя Даскалови Ви кани на пресконференция за обявяване приключването на дейностите по Проект "„Повишаване качеството на работа и предлаганите услуги от служителите в община Братя Даскалови чрез участия в обучения”, договор № А12-22-23/09.04.2013 г. по Оперативна програма "Административен капацитет" съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, реализираните дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта и финансовия принос на ЕС и Правителството на РБ.

Пресконференцията ще се състои на 07.04.2014 г. (понеделник) от 15:30 часа в заседателната зала на Община Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” №55.

Очакваме Ви!

1EU                          1opaklogo                                        1logoЕSF

snLider1От 02 до 07 април 2014 г. в село Братя Даскалови ще се проведе обучение на тема „Лидерство и развитие на лидерски умения” по проект „Повишаване качеството на работата и предлаганите услуги от служителите в община Братя Даскалови чрез участия в обучения”, Договор № А 12-22-23/09.04.2013г. по Оперативна програма "Административен капацитет".

Проектът се осъществява финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Обучението ще се проведе в рамките на 4 работни дни. Общия хорариум е 20 астрономически часа. В обучението ще вземат участие 28 служители на ръководни длъжности в община Братя Даскалов разделени в две групи по 14 души. Всеки един от обучаваните следва да формира практически умения за изграждане на ефективен и работещ екип посредством прилагане на различните лидерски стилове.

След края на обучението всеки един от участниците в него ще получи сертификат за успешно преминато обучение.

1EU                          1opaklogo                                        1logoЕSF

Приключи обучение на тема „Стрес на работното място и техники за справяне със стреса”

    През месец февруари 2014г. в периода 10.02 – 12.02 и 17.02 – 19.02 се проведе обучение на тема „Стрес на работното място и техники за справяне със стреса” по проект „Повишаване качеството на работата и предлаганите услуги от служителите в община Братя Даскалови чрез участия в обучения”, Договор № А 12-22-23/09.04.2013г. по ОПАК. Проектът се осъществява финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
    Обучението бе с продължителност 3 дни, като участие в него взеха общо 26 служители от общинска администрация Братя Даскалови, разделени на две групи по 13 участници. По време на обучението участниците се запознаха с факторите, предизвикващи стрес и отработиха техники за преодоляване на стреса. Те придобиха знания и формираха практически умения за разпознаване на стреса и неговото преодоляване.