noir-baner

Информация по проведения подбор може да видите - ТУК

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

noir-baner

Протокол 1 от проведенo заседание на Комисия за оценка и подбор на кандидатите за работа по Проект „Готови за успех” във връзка с обявен подбор на служители на длъжности: „”Психолог” и „Лекар” назначена със Заповед № РД-53/30.01.2017 г. на кмета на Община Братя Даскалови

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

noir-baner

Сформирани са групите по интереси в областта на здравното и екологичното възпитание, фолклора, танците, изкуството, традиционните занаяти и за допълнителни занимания по български език в детските градини-партньори по проект „Готови за успех“ по ОПНОИР в община Братя Даскалови.

От аначалото на месец ноември се провеждат занимания с децата в детските градини„Буратино“, „Боряна“, „Детелина“ и „Н. Вапцаров“ на територията на общината по предварително определен график и теметично разпределение на материала от учителите работещи с групите. През месец декември в община Братя Даскалови бяха доставени необходимите материали и помагала за часовете по природознание и екология, за изобразително изкуство, и за по български език. Пъстрите помагала бяха предоставени на всяка детска градина – партньор по проекта и малчуганите вече се наслаждават на цветните книжки, фулмасрти, пластелин и учат с удоволствие.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

noir-baner

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001-0081 по проект „Готови за успех”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Община Братя Даскалови обявява подбор на персонал на база необходимите квалификация и опит за длъжностите "Лекар" - 1 лице и "Психолог" - 1 лице.

Подробна информация за изискванията и документите, които трябва да предостави всеки кандидат може да намерите в линковете по-долу:

1. Обявление за подбор на служител за длъжността "Психолог"

2. Обявление за подбор на служите за длъжността "Лекар"

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

noir-baner

ЗАПОЧНАХА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ ЗА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

От началото на месец ноември стартира изпълнението на Дейност 2 „Допълнителна подготовка на деца от етническите малцинства в детските градини за постъпване в първи клас“ и Дейност 3 „Създаване на групи по интереси в областта на здравното и екологичното възпитание, фолклора, танците, изкуството, традиционните занаяти“ по проект „Готови за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ в община Братя Даскалови.

Над 160 деца от детските градини „Буратино“, „Боряна“, „Детелина“ и „Н. Вапцаров“ с желание и ентусиазъм участват в допълнителни занимания – по български език – 92 деца, пеене и танци – 66 деца, природознание – 41 деца и изобразително изкуство – 39 деца. В детска градина „Буратино“ в четирите групи са включени общо 34 деца, в „Детелина“ интерес към заниманията имат 78 деца, в ДГ „Боряна“ 33 са децата , които посещават групите по български език, по природознание, по пеене и танци и по изобразително изкуство, а в ДГ „Н. Вапцаров“ включените в проекта деца са 22.

Допълнителните занимания са интересни за малчуганите, с много игри и забавления децта обогатяват знанията си по български език, природознание, изобразително изкуство и музика. 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.