noir-baner

Сформирани са групите по интереси в областта на здравното и екологичното възпитание, фолклора, танците, изкуството, традиционните занаяти и за допълнителни занимания по български език в детските градини-партньори по проект „Готови за успех“ по ОПНОИР в община Братя Даскалови.

От аначалото на месец ноември се провеждат занимания с децата в детските градини„Буратино“, „Боряна“, „Детелина“ и „Н. Вапцаров“ на територията на общината по предварително определен график и теметично разпределение на материала от учителите работещи с групите. През месец декември в община Братя Даскалови бяха доставени необходимите материали и помагала за часовете по природознание и екология, за изобразително изкуство, и за по български език. Пъстрите помагала бяха предоставени на всяка детска градина – партньор по проекта и малчуганите вече се наслаждават на цветните книжки, фулмасрти, пластелин и учат с удоволствие.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.