noir-baner

На 10.05.2017 г. бе подписан договор с Мария Георгиева Стефанова - психолог, който ще участва в "Училище за родители" в рамките на проект "Готови за успех". През месец май ще се проведат занятия с родителите в седемте детски градини участници по проекта на тема "Децата са нашето бъдеще", като в часовете с родителите ще се обсъждат проблеми с възпитанието на децата, социализацията им и мотивиране на родителите за включване на децата в образователния процес. На всеки родител участващ в срещите ще бъде предоставена презентация. Срещите с родителите ще са регулярни и целта им е да се засили интереса на родителите към образованието, ползите от образователната интеграция и приемането на различието.

Стартираната Дейност "Работа c родители на децата от целевата група и провеждане на „Училище за родители“" е част от дейностите по проект "Готови за успех" реализирани от Община Братя Даскалови в партньорство с ДГ "Боряна", ДГ "Буратино", ДГ "Н.Й.Вапцаров" и ДГ "Детелина" и техните филиали и СНЦ "Национално сдружение Наука".

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.