noir-baner


От 21.08.2017 г. в ДГ „Буратино“, ДГ „Боряна“, ДГ „Детелина“ и ДГ „Н. Вапцаров“ на територията на община Братя Даскалови са възобновени допълнителните занимания по български език както и заниманията по интереси за децата по проект „Готови за успех“, реализиран от община Братя Даскалови.

Продължават и заниманията за родителите в „Училището за родители“ с интересни здравни и социални теми.

До края на проекта предстои организирането на две екскурзии за децата от детските градини, партньори по проекта и две вечери на талантите, на които децата ще могат да изявят своите новопридобити умения. По време на екскурзиите децата ще имат възможност да общуват помежду си и да се сплотят, както и да подобрят възприятията си за околния свят.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.