noir-baner

През октомври месец бяха проведени редица срещи с родителите на децата включени по проекта. В дейност "Работа с родители на децата от целевата група и провеждане на "Училище за родители" се включват все повече родители.

Мария Стефанова - психолог през месец октомври разработи тема "Наръчник за родителя". На всеки един от родителите бе представен по един екземпляр от наръчника.

На 04.10., 11.10. и 18.10 се проведоха занимания с родителите с лектор Виктория Савова - медицинско лице по проекта. Темата подготвена от г-жа Савова - "Наднормено тегло при деца и правилното изчисляване на индекса за телесна маса" бе представена по много интересен начин. Срещата премина под формата на кратка лекция и среда-дискусия като втора част. Всички участници се обединиха от ползата от такива теми и недопускане на затлъстяването сред децата. Останалите срещи по график за предвидени за 19-ти, 25-ти и 26-ти октомври.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.