Заключителна пресконференция по проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”   

Проект N BG05M9OP001-2.002-0012-C001

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ПОКАНА
за ЗАКЛЮЧИТЕЛНА пресконференция

Уважаеми дами и господа,

Община Братя Даскалови Ви кани на заключителна пресконференция за обявяване приключването на дейностите по проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г., 

На пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, реализираните дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта и финансовия принос на ЕС и Правителството на РБ.

Пресконференцията ще се състои на 25.10.2017 г. (сряда) от 11:00 часа в заседателната зала на Община Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” №55.

Очакваме Ви!

 

 

 

 

Информация по проект "Независим живот" - м.септември

 Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ Община Братя Даскалови осигури  ефективното функциониране на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“.

 Центъра предоставя интегрирани услуги за представителите на целевите групи по проекта в отговор на комплексните им потребности, включително и здравни, с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

 Назначения и обучен квалифициран персонал за работа с целевите групи им гарантира възможност за избор на услуги и ги подпомага при вземане на решение коя е услугата, която в максимална степен отговаря на техните потребности.

 Чрез функционирането на Центъра и благодарение на закупеното по проекта специализирано транспортно средство за хора с увреждания се улесни достъпа на представителите на целевите групи за извършване на рехабилитация, предоставяне на психологическа и мотивационна подкрепа  и до здравни услуги.

През месец септември.2017г.:

·         Проведоха се от специалист психолог терапии в сензорната зала в Центъра на 6 /шест/ потребители;

·         Предостави се от специалист психолог мотивационна и психологическа подкрепа на 22 /двадесет и двама/ потребители;

·         Извършиха се от  специалист рехабилитатор рехабилитации на 7 /седем/ потребители на услугата.

·         Предоставиха се от медицинско лице здравни услуги на 19 /деветнадесет/ потребители.

·         Предоставие индивидуална и групова супервизия на служителите на Центъра

              

Екипа на Центъра следи за качествено изпълнението на услугата като посети на място домашните помощници и личните асистенти където се обсъдиха възникнали в процеса на работа проблеми и тяхното разрешаване.

 

 

  Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ Община Братя Даскалови осигури  ефективното функциониране на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“.

  Центъра предоставя интегрирани услуги за представителите на целевите групи по проекта в отговор на комплексните им потребности, включително и здравни, с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

 Назначения и обучен квалифициран персонал за работа с целевите групи им гарантира възможност за избор на услуги и ги подпомага при вземане на решение коя е услугата, която в максимална степен отговаря на техните потребности.

 Чрез функционирането на Центъра и благодарение на закупеното по проекта специализирано транспортно средство за хора с увреждания се улесни достъпа на представителите на целевите групи за извършване на рехабилитация, предоставяне на психологическа и мотивационна подкрепа  и до здравни услуги.

През месец юли.2017г.:

·         Проведоха се от специалист психолог терапии в сензорната зала в Центъра на 6 /шест/ потребители;

·         Предостави се от специалист психолог мотивационна и психологическа подкрепа на 43 /четиридесет и три/ потребители;

·         Извършиха се от  специалист рехабилитатор рехабилитации на 12 /дванадесет/ потребители на услугата.

·         Предоставиха се от медицинско лице здравни услуги на 16 /шестнадесет/ потребители.

              

Екипа на Центъра следи за качествено изпълнението на услугата като посети на място домашните помощници и личните асистенти където се обсъдиха възникнали в процеса на работа проблеми и тяхното разрешаване.

 

 

 Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ Община Братя Даскалови осигури  ефективното функциониране на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“.

 Центъра предоставя интегрирани услуги за представителите на целевите групи по проекта в отговор на комплексните им потребности, включително и здравни, с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

 Назначения и обучен квалифициран персонал за работа с целевите групи им гарантира възможност за избор на услуги и ги подпомага при вземане на решение коя е услугата, която в максимална степен отговаря на техните потребности.

 Чрез функционирането на Центъра и благодарение на закупеното по проекта специализирано транспортно средство за хора с увреждания се улесни достъпа на представителите на целевите групи за извършване на рехабилитация, предоставяне на психологическа и мотивационна подкрепа  и до здравни услуги.

През месец август.2017г.:

·         Проведоха се от специалист психолог терапии в сензорната зала в Центъра на 6 /шест/ потребители;

·         Предостави се от специалист психолог мотивационна и психологическа подкрепа на 43 /четиридесет и три/ потребители;

·         Извършиха се от  специалист рехабилитатор рехабилитации на 7 /седем/ потребители на услугата.

·         Предоставиха се от медицинско лице здравни услуги на 19 /деветнадесет/ потребители.

              

Екипа на Центъра следи за качествено изпълнението на услугата като посети на място домашните помощници и личните асистенти където се обсъдиха възникнали в процеса на работа проблеми и тяхното разрешаване.

 

 

 Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ Община Братя Даскалови осигури  ефективното функциониране на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“.

 Центъра предоставя интегрирани услуги за представителите на целевите групи по проекта в отговор на комплексните им потребности, включително и здравни, с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

 Назначения и обучен квалифициран персонал за работа с целевите групи им гарантира възможност за избор на услуги и ги подпомага при вземане на решение коя е услугата, която в максимална степен отговаря на техните потребности.

 Чрез функционирането на Центъра и благодарение на закупеното по проекта специализирано транспортно средство за хора с увреждания се улесни достъпа на представителите на целевите групи за извършване на рехабилитация, предоставяне на психологическа и мотивационна подкрепа  и до здравни услуги.

През месец юни.2017г.:

·         Проведоха се от специалист психолог терапии в сензорната зала в Центъра на 7 /седем/ потребители;

·         Предостави се от специалист психолог мотивационна и психологическа подкрепа на 40 /четиридесет/ потребители;

·         Извършиха се от  специалист рехабилитатор рехабилитации на 9 /девет/ потребители на услугата.

·         Предоставиха се от медицинско лице здравни услуги на 18/осемнадесет/ потребители.

·         Проведе се индивидуална супервизия на 30 /тридесет/ служители на Центъра

              

Екипа на Центъра следи за качествено изпълнението на услугата като посети на място домашните помощници и личните асистенти където се обсъдиха възникнали в процеса на работа проблеми и тяхното разрешаване.