Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

EU logo BG

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001ESF logo BG

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 През месец октомври 2014 г. продължиха дейностите по проект "Социална подкрепа за семейна заетост". В изпълнение на Дейност: Разработване на общинска стратегия за създаване на разгърната мрежа от иновативни услуги за семейства на безработни и диференциран подход за предоставянето им по места („wraparound” и “no wrong door”) фирмата изпълнител на дейността успя да спази крайния срок за представяне на стратегията и така успешно бе изпълнен договора между общината и външния изпълнител. Фирма "Одит-корект" ООД съумя въпреки кратките срокове да изготви всички предвидени по проекта документи и да извърши услугите качественото и навреме.

Създадена бе интернет страница по проекта, която се обновява непрекъснато с информация. Информацията в нея ще бъде на три езика (български, гръцки и английски).

Екипът по проекта участва активно при разработването на всички документи, като бяха проведени и срещи с кметове и кметски наместници от населените места на територията на общината.

Проектът „Социална подкрепа за семейна заетост” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

Инвестира във вашето бъдеще!