Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

През м. май 2015 г., Комисията за класиране на кандидат-потребителите разгледа досиетата на всеки кандидат-потребител и се произнесе с Решение за всеки и се определи индивидуалния месечен бюджет, съобразен с предложения в оценката на потребностите. Комисията изготви Списък на класираните кандидати за ползване на услугата, подредени по низходящ ред, в зависимост от определените им часове за обслужване. Списъкът с класирането бе изложен на видно място в сградата на общината. В 7-дневен срок от получаване на уведомително писмо с решението на Комисията , всеки потребител може да подаде възражение до Администратора на проекта.

През месец май предстои да се проведе въвеждащо обучение на кандидатите за лични асистенти, които не са преминали предишно такова.

През месец май предстои сключване на трудови договори с личните асистенти и граждански договори с потребителите с продължителност до 29.02.2016 г.