Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ 

Екипът за организация и управление на проекта осигури необходимите условия за успешното протичане на дейността, като планира на 24.03.2016г-25.03.2016г да проведе въвеждащо обучение в изпълнение на Дейност „Обучение на персонала за предоставяне на услугите” по проекта. Обучението ще се проведе в залата на Община Братя Даскалови.

Целта на обучението е участниците да придобият знания и умения необходими за качественото предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” „Личен аситент” и „Домашен помощник”, чрез които да бъдат постигнати целите на проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

-------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд