Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

  Община Братя Даскалови продължава изпълнението на дейностите по проект  „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ .

 

  Екипът за организация и управление на проекта осигури необходимите условия за успешното протичане на дейност: „Функциониране на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, като всеки месец се провежда мониторинг на домашните помощници, личните асистенти и социални асистенти, където се следи за изпълнението на услугата, обсъждат се проблеми и тяхното разрешаване. При обслужването на потребителите, домашните помощници, личните асистенти и социални асистенти попълват дневници на потребителите, в които описват дейностите, които извършват в дома на потребителя. В дневниците на потребителите, потребителите на услугата записват и мненията си за предоставяната услуга. Всеки един потребител се посещава от консултант психолог и им провежда консултации във връзка с възникнали проблеми и дава препоръки за тяхното разрешаване. За удовлетворяване на индивидуалните потребности на потребителите им е оказвана рехабилитация, психолог в сензорна зала  и/или здравни услуги.