Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Община Братя Даскалови продължава изпълнението на дейностите по проект  „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ чрез осигуряване на   ефективното функциониране на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“.

Към месец декември Центъра предоставя интегрирани услуги на 41 /четиридесет и един/потребители - представителите на целевите групи по проекта в отговор на комплексните им потребности, включително и здравни, с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

Психолог проведе терапии в сензорната зала в Центъра на 7 /седем/ потребители.

Рехабилитатор извърши рехабилитации на 12 /дванадесет/ потребителя на услугата.

Психолог проведе индивидуални супервизии с 32 / тридесет и двама/ лични асистента/домашни помощници и групова супервизия със 7 / седем/ лични асистента/домашни помощници.

Чрез функционирането на Центъра и изградените по проекта зала за рехабилитация, сензорна зала и стая за консултации, както и благодарение на закупеното по проекта специализирано транспортно средство за хора с увреждания се улесни достъпа на представителите на целевите групи и до здравни услуги.