Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

 

Заключителна пресконференция по проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”   

Проект N BG05M9OP001-2.002-0012-C001

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ПОКАНА
за ЗАКЛЮЧИТЕЛНА пресконференция

Уважаеми дами и господа,

Община Братя Даскалови Ви кани на заключителна пресконференция за обявяване приключването на дейностите по проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г., 

На пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, реализираните дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта и финансовия принос на ЕС и Правителството на РБ.

Пресконференцията ще се състои на 25.10.2017 г. (сряда) от 11:00 часа в заседателната зала на Община Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” №55.

Очакваме Ви!