Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

 

От 01 юни 2019 г. Община Братя Даскалови стартира Проект № BG05M9OP001-2.040-0009 „Предоставяне на социален патронаж в община Братя Даскалови” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

           Проекта предоставя интегрирани услуги за хора с невъзможност за самообслужване над 65 г. и за хората с увреждания в община Братя Даскалови. Проекта ще съчетае комплексни действия в посока осигуряване на индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности.

               Заповече информация може да видете ТУК.

 

Община Братя Даскалови уведомява жители на общината, че:

1.    Набира желаещи да ползват услугата „Патронажна грижа” - услуга за социално включване, чрез въвеждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Заявления за включване на кандидат-потребители в проекта, ще се приемат от 01.06.2019 г. до 15.06.2019 г.

Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място.

Кандидатите, които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта:

ü  Лица над 65 години;

ü  Лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия;

ü  Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;

ü  Лица след оператовна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи.

Продължителността  на предоставяне на социалната услуга е до 31.07.2020г.

Желаещите да ползват услугата „Патронажна грижа” подават пред Община Братя Даскалови следните документи:

Ø  Заявление по образец ТУК!

Ø  Копие на документ за самоличност на лицето и на законния му представител - настойник, родител, попечител – за справка;

Ø  Декларация за обработка на лични данни /по образец/ ТУК!;

Ø  Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи);

Ø  Копие от амбулаторен картон или здравна книжка, с данни за личния лекар на кандидата;

 

2.    Набира желаещи, които ще предоставят услугата ДОМАШЕН ПОМОЩНИК на потребителите ползващи услугата „Патронажна грижа”

Документите за кандидатстване, ще се приемат от 01.06.2019г до 15.06.2019 г. включително.

Документите за кандидатстване се подават в сградата на Община Братя Даскалови, Център за услуги и информация на гражданите

Кандидатите, които желаят да заемат длъжност „Домашен помощник”, следва да отговарят на следните изисквания:

à   да имат навършени 18 години;

à   да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на услугите на патронажната грижа;

à   да имат минимално образователно равнище завършен VІ клас

Желаещите да предоставят услугата „Патронажна грижа” подават пред Община Братя Даскалови следните документи:

Ø   Заявление за постъпване на работа /по образец/ ТУК!;

Ø   Автобиография  /по образец/ ТУК!;

Ø   Копие на документ за самоличност;

Ø   Декларация за обработка на личните данни на кандидата /по образец/ ТУК!;

Ø   Копие на диплома за завършено образование или минимално образователно равнище завършен VІ клас

Ø   Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудов стаж;

 

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидат-потребителите могат да се получат:

·         в сградата на Община Братя Даскалови, стая 15

·         документите са достъпни и на интернет страницата на Община Братя Даскалови – http://www.bratia-daskalovi.com/в  раздел  ОПРЧР;

·         От кметовете и кметските наместници на всички населени места на територията на Община Братя Даскалови;

 

За повече информация може да се обръщате към Янка Гайдаджийска, тел: 0884915819 и на e-mail: - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.