Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Община Братя Даскалови продължава дейностите по  проект „Предоставяне на социален патронаж в община Братя Даскалови” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ 2014-2020г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” и стартира от 08.04.2020г. дейностите по същия проект по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.

Проекта предоставя интегрирани услуги за хора с невъзможност за самообслужване над 65 г., за хората с увреждания в община Братя Даскалови и към хора с увреждания и техните семейства, възрастни в риск, с цел превенция разпространението на COVID-19.

 

Община Братя Даскалови уведомява жители на общината, че:

1. Набира желаещи да ползват услугата:

-  „Патронажна грижа” по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”: - услуги за социално включване, чрез въвеждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове;

- Патронажна грижа” по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”: - услуги в домашна среда за хора от уязвими групи,  във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID 19.  

Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място.

Кандидатите, които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта:

По Компонент 2:

ü  Лица над 65 години;

ü  Лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия;

ü  Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;

ü  Лица след оператовна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи.

По Компонент 3:

ü  Възрасти хора над 65г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

ü  Хора с увреждания и техните семейства;

ü  Възрастни в риск с цел превенция разпространението на COVID-19.

Продължителността  на предоставяне на социалната услуга по Компонент 2 е до 31.07.2020г., а по Компонент 3 е до 31.12.2020г.

Желаещите да ползват услугата „Патронажна грижа” подават пред Община Братя Даскалови следните документи:

Ø  Заявление по образец по Компонент 2-Вижте тук и по Компонент 3 – Вижте тук

Ø  Копие на документ за самоличност на лицето и на законния му представител - настойник, родител, попечител – за справка;

Ø  Декларация за обработка на лични данни /по образец/; Вижте тук

Ø  Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи);

Ø  Копие от амбулаторен картон или здравна книжка, с данни за личния лекар на кандидата;

 

1.    Набира желаещи, които ще предоставят услугата „Разносвач на храна” на потребителите ползващи услугата „Патронажна грижа” по Компонент 3

Документите за кандидатстване се подават в сградата на Община Братя Даскалови, Център за услуги и информация на гражданите

 

Желаещите да предоставят услугата „Патронажна грижа” подават пред Община Братя Даскалови следните документи:

Ø   Заявление за постъпване на работа /по образец/; Вижте тук

Ø   Автобиография  /по образец/; Вижте тук

Ø   Копие на документ за самоличност;

Ø   Декларация за обработка на личните данни на кандидата /по образец/; Вижте тук

Ø   Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудов стаж;

 

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидат-потребителите могат да се получат:

·         в сградата на Община Братя Даскалови, стая 15

·         документите са достъпни и на интернет страницата на Община Братя Даскалови – http://www.bratia-daskalovi.com/   в  раздел  ОПРЧР;

 

За повече информация може да се обръщате към Тихомир Танев, тел: 088 982 9774 и на e-mail: - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.