Община Братя Даскалови продължава изпълнението на дейностите по проект  „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Общината осигури ефективното функциониране на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“. Към момента 42 /четиридесет и двама/ потребителя получават комплексни качествени услуги за удовлетворяване на индивидуалните им потребности като ползват услугите: „Рехабилитация”, Психологическа подкрепа”, „Психолог в сензорна зала” и здравни услуги. 33 /тридесет и трима/ потребители от тях ползват услугата „Домашен помощник”, ”Личен асистент”. Това са предимно самотно живеещи възрастни, хора с увреждания, които по различни ограничения не са в състояние да организират бита, социалния си живот и са поставени в изолация. На всеки един от потребителите е изготвен индивидуален план, който се изпълнява от домашните помощници, личните асистенти.

               През месец Януари.2017г.:

·         Психолога проведе терапии в сензорната зала в Центъра на 7 /седем/ потребители.

             Предостави се мотивационна и психологическа подкрепа на 42 /четиридесет и двама/ потребители;

·         Рехабилитатора извърши рехабилитации на 12 /дванадесет/ потребителя на услугата.

            Персонала, назначен в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ извършва редовни посещения  на всички потребители, следи  за правилно водене на  документацията, а именно дневник на потребителя, в който се отразяват ежедневните дейности. Извършва оценка за спазване на изискванията в длъжностната характеристика и правилника за вътрешния ред.

Община Братя Даскалови продължава изпълнението на дейностите по проект  „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ чрез осигуряване на   ефективното функциониране на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“.

Към месец декември Центъра предоставя интегрирани услуги на 41 /четиридесет и един/потребители - представителите на целевите групи по проекта в отговор на комплексните им потребности, включително и здравни, с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

Психолог проведе терапии в сензорната зала в Центъра на 7 /седем/ потребители.

Рехабилитатор извърши рехабилитации на 12 /дванадесет/ потребителя на услугата.

Психолог проведе индивидуални супервизии с 32 / тридесет и двама/ лични асистента/домашни помощници и групова супервизия със 7 / седем/ лични асистента/домашни помощници.

Чрез функционирането на Центъра и изградените по проекта зала за рехабилитация, сензорна зала и стая за консултации, както и благодарение на закупеното по проекта специализирано транспортно средство за хора с увреждания се улесни достъпа на представителите на целевите групи и до здравни услуги.

Община Братя Даскалови продължава изпълнението на дейностите по проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ .

Екипът осигури необходимите условия за успешното протичане на дейност: „Обучение на персонала за предоставяне на услугите” по проекта, като проведе на 04.10.2016г - 05.10.2016г в залата на Община Братя Даскалови поддържащо обучение. Същото съчета теоретически и практически аспекти, свързани с предоставянето на социалните услуги „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”.
Целта на обучението бе участниците да затвърдят знания и умения необходими за качественото предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” „Личен асистент” и „Домашен помощник”, чрез които да бъдат постигнати целите на проекта.
Екипът за организация и управление на проекта осигури необходимите условия за успешното протичане на дейност: „Функциониране на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, като всеки месец се провежда мониторинг на домашните помощници, личните асистенти и социални асистенти, където се следи за изпълнението на услугата, обсъждат се проблеми и тяхното разрешаване.
Към момента се предоставят социални услуги на 42 /четиридесет и двама/ потребители, като на 31 /тридесет и един/ се предоставят услугата „Личен асистент” и „Домашен помощник”.

 

Община Братя Даскалови продължава изпълнението на дейностите по проект  „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕС.

Общината осигури ефективното функциониране на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“. Към момента  41 потребителя получават комплексни качествени услуги за удовлетворяване на индивидуалните им потребности като ползват услугите: „Рехабилитация”, Психологическа подкрепа”, „Психолог в сензорна зала” и здравни услуги, а 32 потребители от тях ползват услугата „Домашен помощник”, ”Личен асистент”, „Социален асистент”. Това са предимно самотно живеещи възрастни, хора с увреждания, които по различни ограничения не са в състояние да организират бита, социалния си живот и са поставени в изолация. На всеки един от потребителите е изготвен индивидуален план, който се изпълнява от домашните помощници, личните асистенти и социалните асистенти. Всеки един потребител се посещава от консултант психолог, който им провежда консултации във връзка с възникнали проблеми и дава препоръки за тяхното разрешаване.

Персонала, назначен в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ извършва редовни посещения  на всички потребители (веднъж месечно). Следи  за правилно водене на  документацията, а именно дневник на потребителя, в който се отразяват ежедневните дейности. Извършва оценка за спазване на изискванията в длъжностната характеристика и правилника за вътрешния ред.

   Община Братя Даскалови продължава изпълнението на дейностите по проект  „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ .

 

   Екипът за организация и управление на проекта осигури необходимите условия за успешното протичане на дейност: „Обучение на персонала за предоставяне на услугите” по проекта, като планира на 04.10.2016г - 05.10.2016г в залата на Община Братя Даскалови да проведе поддържащо обучение. Обучението на личните/социалните асистенти и домашни помощници ще съчетава теоретически и практически аспекти, свързани с предоставянето на социалните услуги „Личен асистент”,  „Социален асистент” и „Домашен помощник”. При провеждане на обучението са заложени следните теми:

•Специфика на оказване на подкрепа на тъгуващи потребители

•Рискове за потребители породени от реакция на загуба

•Модели за подпомагане на потребители за  справяне с негативните последици от преживяната загуба

•Оценка на риска

•Работа в кризисна ситуация и мерки за избягване на кризисни ситуации застрашаващи живота на потребителите

•Професионален стрес и мерки за превенция на стреса в работата на личния / социалния асистент и домашен помощник

•Справяне със ситуации на емоционален стрес

•Спазване на здравословни и безопасни условия на предоставяне и ползване на социални услуги

Целта на обучението е участниците да затвърдят знания и умения необходими за качественото предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” „Личен асистент” и „Домашен помощник”, чрез които да бъдат постигнати целите на проекта.